Yritykseni on maksuvaikeuksissa, minkä johdosta aion hakea sen konkurssiin. Ennen konkurssiin hakeutumista aion kuitenkin maksaa velkani eräälle velkojalle, sillä hän on sukua minulle. Mielessäni kävi myös, että antaisin ystävilleni lahjana omaisuutta, joka muuten kuuluisi konkurssipesään. Miten konkurssiin hakeutuminen toimii, ja voinko mitenkään pelastaa jäljellä olevia varoja velkojilta?

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely yritykselle, joka ei enää selviä veloistaan. Konkurssin seurauksena yrityksen toiminta yleensä päättyy. Konkurssia haetaan kirjallisesti käräjäoikeudelta, ja sitä voi hakea joko velallinen tai velkoja. Velallisen hakiessa yritystä konkurssiin ei ole asetettu mitään erikoisedellytyksiä, vaan velallinen voi hakea konkurssia milloin tahansa. Jos velkoja haluaa hakea yritystä konkurssiin, hänen on näytettävä, että hänellä on velalliselta selvä ja riidaton saatava. Tämän lisäksi velkojan on esitettävä jokin laissa säädetty peruste konkurssille, esimerkiksi se, ettei yritys ulosmittauksesta huolimatta maksa velkojaan.

Velkojan suosinta on rangaistava teko, josta voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi. Velkojien suosinta on kyseessä, jos velallinen tietää itse olevansa maksukyvytön ja maksaa velan ennenaikaisesti pois tilanteessa, jossa maksu ei ole tavanomainen. Tavanomaisuudesta poikkeavalla maksulla tarkoitetaan maksua, joka maksetaan esimerkiksi normaalia kuukausittaista maksua huomattavasti suurempana. Velkojan suosinnan lisäksi samankaltaisia velallisen epärehellisyyksiä ovat esimerkiksi omaisuuden hävittäminen, omaisuuden siirtäminen ulkomaille ja omaisuuden lahjoittaminen ilman hyväksyttävää syytä. Kaikista näistä seuraa niin ikään sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi.

Sen lisäksi, että velallisen epärehellisyys on rangaistavaa, on velkojien suojaksi säädetty siten, että kaikki tässä mainitut rikokset johtavat varojen peräytymiseen takaisin konkurssipesään. Korkeintaan viisi vuotta sitten tehdyt teot voivat johtaa varojen peräytymiseen, jos ne katsotaan velallisen epärehellisyydeksi. Yli viisi vuotta sitten tehty teko palauttaa varat takaisin konkurssipesään ainoastaan silloin, kun velallisen läheinen on ollut siinä osapuolena.

Edellytyksinä konkurssipesään palautukselle on se, että velallinen oli oikeustointa tehdessään maksukyvytön tai oikeustoimi johti maksukyvyttömyyteen. Toisena edellytyksenä on se, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää velallisen maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta. Jos kyseessä on velallisen läheinen, tulee hänen aina erikseen osoittaa, ettei hän tiennyt eikä hänen edes olisi pitänyt tietää kyseisistä seikoista.