Työnantajani lomautti minut toistaiseksi. Lisäksi sain tietää, että joudun maksamaan vastiketta työsuhdeasunnossa asumisesta. Onko näin sallittua tehdä? Voinko hankkia toisen työn lomautuksen ajaksi?

Lomauttaminen tarkoittaa sellaista työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, joka perustuu työnantajan yksipuoliseen päätökseen (niin sanottu pakkolomautus) tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen. Työsuhde työnantajan ja työntekijän välillä pysyy muilta osin voimassa. Lomauttaminen on mahdollista tehdä määräajaksi tai toistaiseksi, kuten kysyjän tapauksessa. Työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa siten kuin se on välttämätöntä lomauttamisen perusteen kannalta.

Vaikka työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijän työntekovelvollisuus keskeytyvät väliaikaisesti, pysyvät muut työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ennallaan myös lomautuksen ajan. Näihin lukeutuu esimerkiksi kumpaakin osapuolta sitova salassapitovelvollisuus.

Poikkeuksena on työntekijän lojaliteettivelvollisuus, joka on voimassa lomautuksen aikana hieman kapeammassa muodossa, koska työntekijä saa ottaa lomautuksen ajaksi vastaan muuta työtä. Tällainen sopimus ei voi kuitenkaan rikkoa varsinaisessa työsopimuksessa olevaa kilpailukieltosopimusta, joka kohdistuu työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee toimia lojaalisti varsinaista työnantajaansa kohtaan, eikä työntekijä täten saa tehdä kilpailevaa työsopimusta. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että työnantajan kanssa kilpailevan yritystoiminnan harjoittaminen voi olla kiellettyä.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus tehdä työsopimus ammattiaan vastaavasta työstä lomautuksen ajaksi. Edellytyksenä on, ettei kyseinen työ johda varsinaista työnantajaa vahingoittavaan hyvän tavan vastaiseen kilpailutekoon.

Lisäksi työntekijän tulee muistaa, että hänellä on velvollisuus palata lomautuksen päätyttyä varsinaisen työnantajansa palvelukseen. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa lomautetulle työntekijälle tästä seitsemän päivää ennen työn alkamista, ja työntekijällä on oikeus irtisanoutua viiden päivän irtisanomisajalla toisesta työpaikastaan työsopimuksen kestosta riippumatta.

Vaikka työntekijä voikin jäädä asumaan työsuhdeasuntoon myös lomautuksen ajaksi, on työnantajalla oikeus periä vastiketta asunnosta palkanmaksukauden keskeydyttyä. Tämä oikeus periä vastiketta alkaa palkanmaksuvelvollisuuden keskeydyttyä toisen täyden kalenterikuukauden alusta. Vastikkeen perimisestä on ilmoitettava työntekijälle kuukausi ennen maksuvelvollisuuden alkamista.