Sain käräjäoikeudelta tuomion, jonka valitusaika ehti kulua umpeen. En kuitenkaan voinut tehdä valitusta määräajassa, koska muutoksenhakuun tarvittu valtakirja hukkui postissa. Onko minulla enää mitään mahdollisuutta tehdä valitusta käräjäoikeuden tuomiosta?

Viranomaisen päätös saa niin kutsutun lainvoiman, kun se tulee lopulliseksi. Jos kyseessä on päätös, jossa on valitusmahdollisuus, saa päätös lainvoiman, kun määräaika valituksen tekemiseen on kulunut umpeen. Jos taas kyse on päätöksestä, jossa ei ole valitusmahdollisuutta, saa päätös lainvoiman heti sen antamishetkellä. Lainvoimainen tuomio on lopullinen eikä siitä siten saa enää valittaa yleisillä muutoksenhakukeinoilla.

Kun varsinainen määräaika muutoksenhaulle on kulunut umpeen ja tuomio on tullut lainvoimaiseksi, on painavin perustein ja rajoitetuin edellytyksin mahdollista käyttää kuitenkin ylimääräistä muutoksenhakukeinoja, joita ovat tuomiovirhekantelu, lainvoimaisen tuomion purkaminen ja menetetyn määräajan palauttaminen. Tuomiovirhekantelu   voidaan tehdä silloin, kun oikeudenkäynnissä on tapahtunut menettelyvirhe, kun taas tuomiopurulla on mahdollista puuttua aineellisiin virheisiin, kuten esimerkiksi siihen, että henkilölle on tuomittu laissa säädettyä ankarampi rangaistus.

Kysyjän tapauksessa voisi olla mahdollista, että edellytykset menetetyn määräajan palauttamiselle täyttyvät. Tällöin asianosaisen tulee pyytää tuomioistuimelta oikeutta saada palautetuksi oikeudenkäyntiä koskeva määräaika tai -päivä. Edellytyksenä on, että hän ei ole laillisen esteen vuoksi kyennyt määräajassa ilmoittamaan tyytymättömyyttään tuomioon taikka hakea siihen muutosta tai takaisinsaantia tai ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä taikka jos tapauksessa on muuten erittäin painavia syitä palauttaa määräaika.

Laillisella esteellä tarkoitetaan sairautta, yleisen liikenteen keskeytymistä tai muuta tuomioistuimen hyväksymää perustetta. Toisena palauttamisperusteena mainitun ”muun painavan syyn” tulee myös olla yleensä lailliseen esteeseen verrattavissa.

Vaikka lain mukaan muutoksenhakuun liittyvät asiakirjat voidaan lähettää postitse, tapahtuu tämä asianosaisen vastuulla. Kuitenkin, poikkeuksellisissa tai ennalta-arvaamattomissa myöhästymistapauksissa määräaika on palautettu. Esimerkiksi oikeuskäytännössä määräaika on palautettu, kun muutoksenhakuun välttämätön asiakirja oli hukkunut postissa.

Hakemus menetetyn ajan palauttamiseksi on tehtävä korkeimmalle oikeudelle 30 päivän kuluessa edellä tarkoitetun estymisen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluessa määräajan päättymispäivästä.