Veljeni oli kantajana eräässä riita-asiassa, mutta hän menehtyi kesken oikeusprosessin. Mikä merkitys tällä seikalla on nyt oikeudenkäynnin kannalta? Voiko kuolinpesä jatkaa riita-asiaa vai jääkö asia sillensä?

Kun oikeus riidan kohteeseen siirtyy toiselle henkilölle suoraan lain nojalla, esimerkiksi perintönä, voi samalla siirtyä myös asianosaisasema. Tällaista tilannetta, jossa oikeudenomistajat tulevat asianosaisen tilalle jatkamaan oikeudenkäyntiä, kutsutaan yleisseuraannoksi. Oikeudenomistajia ovat tässä tapauksessa käytännössä kuolinpesän osakkaat ja henkilöt, joilla on oikeus saada perintö tai testamentti perittävältä.

Vaikka asianosaisen henkilö vaihtuukin kesken oikeusprosessin, ei oikeudenkäyntiä tarvitse kuitenkaan aloittaa uudestaan alusta, vaan tämä voi jatkaa oikeudenkäyntiä siitä, mihin edesmennyt kantaja jäi. Oikeudenomistajan ei myöskään tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin seuraannon toteutumiseksi vaan tuomioistuin huolehtii siitä. Jos kuitenkin oikeudenomistajat jatkavat oikeudenkäyntiä oma-aloitteisesti, ei tuomioistuimen tarvitse tehdä mitään erityisiä toimenpiteitä. Jos taas käy esimerkiksi niin, ettei asianosaisen kuolema ole tullut tuomioistuimen tietoon ja asiassa on annettu tuomio kuolleen asianosaisen nimissä, on oikeudenomistajilla muutoksenhakuoikeus. Samoin on asian laita myös sellaisessa tapauksessa, jossa kuolema on tapahtunut muutoksenhakuajan kuluessa. Kuitenkin, jos tuomio on jo saanut lainvoiman, sitoo se myös seuraajia.

Edellä selostettuun on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Nämä tulevat kyseeseen silloin, kun käsiteltävä asia liittyy niin kiinteästi tiettyyn henkilöön, ettei tällaista asianosaisen henkilön vaihtumista voi tapahtua. Esimerkkeinä voidaan mainita avioeroihin tai isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat. Tällöin seuraantoa ei tapahdu lukuun ottamatta mahdollisten oikeudenkäyntikulujen osalta. Oikeudenomistajilla ei ole myöskään oikeutta panna vireille kannetta, jolla vaaditaan korvausta menehtyneelle henkilölle aiheutuneesta kärsimyksestä, kivusta ja särystä taikka pysyvästä haitasta.

Kysyjän tapauksessa riippuu siten ennen kaikkea riita-asian luonteesta, tuleeko kuolinpesä tai joku sen osakkaista kantajan sijaan. Mikäli riita koskee esimerkiksi sellaista esinettä tai oikeutta, joka siirtyy perintönä, tulee perinnönsaaja kantajaksi edellä kerrotusti. Tulee lisäksi huomata, että yleisseuraannon piirteisiin kuuluu myös se, että edellisen kantajan sijaan tullut perillinen vastaa myös aikaisemmista, edelliselle kantajalle kertyneistä kuluista.