Minulla on vahingonkorvaukseen liittyvä riita-asia vireillä käräjäoikeudessa. Haluaisin tietää, mitä tapahtuu, jos peruutan kanteeni?

Kanne voidaan peruuttaa, jos vastaaja ei ole ehtinyt vastata kanteeseen. Kanteen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kantaja lopettaa kanteensa ajamisen ja vetää sen pois tuomioistuimen käsittelystä. Tällöin asia jää tuomioistuimessa sillensä, ja asia on mahdollista panna uudelleen myöhemmin vireille.

Jos taas vastaaja on ehtinyt vastata kanteeseen, ei kantajan ole mahdollista yksipuolisesti päättää kanteen peruuttamisesta. Juttua ei tällöin jätetä sillensä kantajan antaman peruuttamisilmoituksen jälkeen ennen kuin vastaajalle on annettu tilaisuus päättää, haluaako hän, että asia ratkaistaan. Tällöin vastaajan tulee nimenomaisesti vaatia, että asia ratkaistaan, esimerkiksi pelkkä passivisuus ei riitä. Yleensä myös edellytetään, että vastaajalla on oikeudellinen tarve asian ratkaisemiselle.

Sen jälkeen kun tuomioistuin on ratkaissut asian, ei kanteen peruuttaminen ole luonnollisesti enää mahdollista. Tosin kantaja voi peruuttaa kanteensa vielä muutoksenhakutuomioistuimessakin, jos vastaaja ei vaadi asian ratkaisemista tai alemman oikeuden päätöksen pysyttämistä.

On kuitenkin huomattava erottaa kanteen peruuttaminen kanteesta luopumisesta, sillä ne johtavat erilaisiin oikeusvaikutuksiin. Jos kantaja päättää luopua kanteestaan, luopuu kantaja samalla myös oikeudestaan esittää kanteessa tarkoitettua vaatimustaan jatkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että kantaja ei voi nostaa samaa asiaa koskevaa uutta kannetta myöhemmin. Kanteesta luopuminen tapahtuu yleensä niin, että kantaja vain jättää tulematta asian käsittelyyn, tai ei anna häneltä pyydettyä kirjallista lausuntoa. Tällaisessa tapauksessa vastaaja voi vaatia yksipuolista tuomiota, jolla kantajan kanne hylätään. Kanne on kuitenkin hyväksyttävä tuomiolla kanteen niiltä osin, jotka ovat selvästi perusteltuja tai jos vastaaja on myöntänyt kanteen. Kanteesta luopuminen on, kuten kanteen peruuttaminenkin, mahdollista vielä muutoksenhakuasteessa.

Kysyjän kannattaa myös ottaa huomioon se seikka, että jos hän päättää peruuttaa kanteensa, joutuu hän todennäköisesti korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Tästä pääsäännöstä on mahdollista poiketa ainoastaan, jos sille on erityinen syy tai jos vastaaja ilmoittaa, ettei hänellä ole asiassa mitään vaatimuksia. Esimerkiksi se, että kanteen nostamiseen on ollut perusteltu syy, ei ole riittävä syy poiketa korvausvelvollisuudesta.