Mitä tarkoittaa perukirjan osakasluettelon vahvistaminen ja millaisissa tapauksissa se kannattaa tehdä?

Perukirjan osakasluettelon vahvistamisen tarkoituksena on varmistaa, että perukirjaan on merkitty lain edellyttämällä tavalla kaikki pesän osakkaat ja eloonjäänyt puoliso. Vahvistamista tulee hakea kirjallisesti maistraatista, ja hakemuksen voi tehdä kuka tahansa kuolinpesän osakkaista, leski, pesänhoitaja, -selvittäjä, -jakaja tai testamentin toimeenpanija. Hakemukseen on liitettävä valtakirja, jos joku muu kuin yllä mainittu henkilö tekee hakemuksen.

Perukirjan osakasluettelon vahvistusta ei vaadita laissa eikä sen tekemiselle ole myöskään säädetty määräaikaa. Osakasluettelon vahvistaminen tehdäänkin vain tarvittaessa. Vahvistettu sukuselvitys helpottaa kuolinpesän asioiden hoitoa ja on siksi suositeltava toimenpide, kun kuolinpesän puolesta aiotaan tehdä taloudellisesti merkittäviä oikeustoimia. Osakasluettelon vahvistaminen on oleellista esimerkiksi kuolinpesän rahavarojen tililtä nostoa varten tai kuolinpesään sisältyvän kiinteistön myyntiä varten. Vahvistus tehdään joko alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen.  Yksinkertaisissa sukuselvityksissä vahvistamisesta ei kuitenkaan ole erityistä hyötyä.

Osakasluettelon vahvistamishakemukseen tulee liittää perukirja. Vahvistamisen yhteydessä tulee lisäksi esittää katkeamaton sukuselvitys perittävästä ja kuolinpesän osakkaista 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti maistraatin tai seurakuntien tätä tarkoitusta varten laatimilla virkatodistuksilla. Lisäksi vahvistusta varten tarvitaan niin kutsutut elossaolotodistukset osakkaista, jos osakkaiden elossa olo ei ilmene sukuselvityksestä, sekä tarvittaessa testamentti, avioehto, osituskirja tai aikaisemmin kuolleen aviopuolison perukirja.

Maistraatti vahvistaa perukirjan osakasluettelon, jos väestötietojärjestelmän tietojen ja muun selvityksen perusteella voidaan perukirjassa olevien tietojen otaksua olevan oikeita. Jos vahvistusta ei voida antaa, tulee maistraatin ilmoittaa hakijalle hakemuksessa ilmenevistä puutteista ja palauttaa kaikki asiakirjat takaisin hänelle. Lisäksi asiasta on ilmoitettava sille henkilölle, joka vastaanottaa pesää koskevia ilmoituksia.

Osakasluettelon vahvistamispäätös koskee ainoastaan perukirjan osakasluetteloa. Maistraatin tutkimisvelvollisuus ei ulotu esimerkiksi koskemaan sitä, ovatko kaikki pesän osakkaat saaneet kutsun perunkirjoitustilaisuuteen. Sen sijaan maistraatti tutkii ennen päätöksen tekemistä, onko perukirja asianmukaisesti pesän ilmoittajan ja uskottujen miesten allekirjoittama.