Valitin käräjäoikeuden minulle antamasta tuomiosta hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei hyväksynyt jatkokäsittelylupahakemustani. Hovioikeus kuitenkin muutti mielestäni käräjäoikeuden antaman ratkaisun perusteluja. Onko tällainen menettely sallittua?

Käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun tyytymättömän on nykyään haettava jatkokäsittelylupaa hovioikeudelta lähes kaikissa valitusasioissa. Hovioikeus tekee kirjallisessa menettelyssä ratkaisun jatkokäsittelyluvan myöntämisestä käräjäoikeuden antaman tuomion, valituksen, mahdollisen vastauksen sekä mahdollisesti myös muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Hovioikeus toisin sanoen arvioi käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta. Se ei kuitenkaan ota asiaa tutkittavakseen ja uudelleen ratkaistavaksi, jos asiassa ei ole perustetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle.

Hovioikeus ei tee jatkoluvan myöntämistä harkitessaan käräjäoikeuden ratkaisua korvaavaa ratkaisua. Kyse ei siis ole käräjäoikeuden ratkaisun sijaan tulevasta asiaratkaisusta, jossa hovioikeus esimerkiksi valitusasian tutkimisen jälkeen toteaisi käräjäoikeuden ratkaisun oikeaksi ja pysyttäisi sen muuttamatta ratkaisun perusteluja tai lopputulosta.

Hovioikeuden tulee jatkokäsittelyluvan epäävässä päätöksessä ilmaista, että laissa säädetyt, jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteet on tutkittu, lupaa jatkokäsittelyyn ei ole myönnetty ja, että käräjäoikeuden antama ratkaisu asiassa jää pysyväksi. Hovioikeus voi toki myös perustella kielteisen päätöksen antamista laajemmin.

Korkein oikeus on tapauksessaan KKO 2013:14 katsonut, että hovioikeus oli oikaistessaan käräjäoikeuden perusteluja ja katsoessaan, ettei muutoksella ollut vaikutusta asiassa tehtäviin johtopäätöksiin valittajalle epäedullisella tavalla muuttanut lain vastaisesti käräjäoikeuden tuomion perusteluja. Hovioikeuden on siis pysyteltävä tiukasti lupaperusteiden tulkinnassa ja suoritettava asian varsinainen tulkinta vasta jatkokäsittelyluvan myöntämisen jälkeen.

Kysyjän tapauksessa on mahdollista, että hovioikeudessa on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe ja hovioikeuden päätös on kumottava. Kysyjän onkin suositeltavaa valittaa hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen. Jos käräjäoikeuden tuomion perusteluissa on ollut virhe, voi se olla merkki siitä, että myös käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuus voidaan kyseenalaistaa. Mikäli puutteellisuuksilla ei kuitenkaan ole merkitystä asian lopputulokseen nähden, ei jatkokäsittelylupaa yleensä ole tarpeen myöntää. Hovioikeuden olisi siis mahdollisesti tullut myöntää asiassa jatkokäsittelylupa.