Minuun kohdistuvaa syytettä on nyt käsitelty poliisissa ja käräjäoikeudessa yhteensä kolmen vuoden ajan. Asiasta olisi pitänyt antaa päätös jo kolme kertaa, mutta asia on aina viivästynyt. Kyseessä on mielestäni rutiinitapaus, jonka ratkaisussa ei tulisi kestää pitkään. Voinko vaatia korvausta tästä aiheutuneesta haitasta?

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki takaavat jokaiselle oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Henkilöllä on oikeus saada hyvitystä valtiolta, jos hänen oikeuttaan oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa laiminlyödään. Käytännössä tämä tarkoittaa korvausta oikeudenkäynnin käsittelyn viivästymisestä.

Oikeudenkäynnin viivästymistä arvioitaessa otetaan huomioon oikeudenkäynnin kesto, käsiteltävän asian laatu ja laajuus, sekä asian merkitys asianosaiselle. Myös asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuimen toiminta oikeudenkäynnissä voi olla arviointiin vaikuttava tekijä.

Oikeudenkäynnin kestoa arvioidaan riita- ja hakemusasioissa asian vireilletulosta tuomioistuimessa lukien. Rikosasioissa kestoa arvioidaan siitä lukien, kun toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut vastaajalle häneen kohdistuvasta rikosepäilystä tai aloittanut muut toimenpiteet, joilla on ollut vaikutusta vastaajaan. Rikosasian käsittely voidaankin aloittaa vasta pidemmänkin ajan kuluttua tapahtuneen rikoksen jälkeen. Näin on periaatteessa silloinkin, kun rikosilmoitus on tehty pian rikoksen tapahduttua.

Laissa on määrätty rahallisen korvauksen määräksi 1 500 euroa jokaiselta vuodelta, jonka oikeudenkäynti on viivästynyt kohtuullisena pidettävästä ajasta. Korvausta voidaan kuitenkin korottaa, jos asialla on ollut suuri merkitys asianosaiselle. Myös hyvityksen vaatimisesta aiheutuneet kustannukset korvataan. Rikosasian vastaajan kannalta hyvitys voidaan myös toteuttaa lieventämällä rangaistusta.

Vaatimus hyvityksestä on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ennen pääasian käsittelyn loppumista. Vaatimus on perusteltava ja se voidaan esittää joko kirjallisena tai suullisena. Pääasiaa käsittelevä tuomioistuin antaa ratkaisun myös viivästysasiasta.

Kysyjän tilanteessa hyvityskorvauksen vaatiminen voi olla mahdollista. Asiaa arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon edellä mainitut kriteerit, kuten asian laatu ja laajuus. Käsittelyn kohtuullista kestoa arvioitaessa on huomioitu myös aikaisempia oikeuden ratkaisuja ja niiden käsittelyiden kestoja. Kysyjällä voisi mahdollisesti olla oikeus korvaukseen, jos käsittely on kysyjästä riippumattomista syistä kestänyt selkeästi pidempään kuin muissa vastaavissa tapauksissa.