Työnantajani irtisanoi minut taloudellisiin syihin vedoten. Puolen vuoden sisällä irtisanomisesta sain kuulla entisiltä työtovereiltani, että työnantaja oli käyttänyt vuokratyövoimaa. Eikö työnantajan olisi pitänyt kuitenkin tarjota minulle ensin töitä?

Työnantajalla on lain nojalla velvollisuus tarjota taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä irtisanotulle töitä, jos hän tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Tämä työnantajan niin kutsuttu takaisinottovelvollisuus on voimassa neljä kuukautta työsopimussuhteen päättymisestä. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, on takaisinottoaika kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuus toimii eräänlaisena vakuutena irtisanotulle työntekijälle siitä, että hänet on tosiasiassa irtisanottu taloudellisista ja/ tai tuotannollisista syistä ja kyseisen velvoitteen laiminlyömisestä voi koitua työnantajalle vahingonkorvausvelvollisuus.

Työnantajalla on vapaus valita, kenelle irtisanotulle työntekijälle hän töitä tarjoaa. Irtisanottujen tulee kuitenkin olla työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistossa eikä valintaa saa tehdä syrjivien valintakriteereiden perusteella. Takaisinottovelvollisuutta ei ole olemassa muun muassa silloin, kun kyseessä on ollut työsuhteen purkaminen, työntekijä on itse irtisanoutunut työstään tai, jos kyseessä on määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Takaisinottovelvollisuutta ei myöskään ole silloin, kun työnantaja käyttää tehtävään palkatonta työharjoittelijaa, vuokratyövoimaa tai alihankintaa tai jos irtisanotun työntekijän ei katsota ominaisuuksiltaan soveltuvan avoinna olevaan työtehtävään.

Työnantajalla on edellä mainitun nojalla oikeus käyttää tilapäisesti vuokratyöntekijöitä tapauksesta riippuen neljän tai kuuden kuukauden sisällä työntekijän irtisanomisesta ilman, että kyseessä olisi takaisinottovelvollisuuden rikkominen. Olennaista tällöin on se, että tarjolla olevan työn määrä ei ole lisääntynyt pysyvästi niin paljoa, että entinen työntekijä voitaisiin kutsua takaisin.

Kysyjän kysymyksestä ei käy ilmi hänen työsuhteensa kesto, minkä vuoksi ei voida varmistua siitä, onko työnantajalla oleva takaisinottovelvollisuus enää voimassa. Työnantajalla on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus käyttää vuokratyövoimaa, vaikka takaisinottovelvollisuus olisi edelleen voimassa. Tapauksen perusteellisen arvioimisen vuoksi on kuitenkin suotavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.