Olen ekonomiksi valmistumisen jälkeen ehtinyt työskennellä alallani viisi vuotta. Tällä hetkellä teen työtä analyytikkona ilman varsinaisia alaisia. Suoritan suurimman osan työstä toimistolla, mutta teen ajoittain myös etätöitä. Palkkaukseni on kiinteä kuukausipalkka, johon sisältyy myös velvollisuus tehdä ylityötä tarpeen mukaan. Lisäksi ylitöistä ei makseta erillistä korvausta, vaan niiden on sovittu sisältyvän kuukausipalkkaan. Onko tällainen työsopimus lain mukaan pätevä?

Ylityön tekeminen edellyttää työnantajan tai tämän edustajan määräystä taikka vähintään hyväksyntää. Myös työntekijän tulee tapauskohtaisesti erikseen suostua ylitöihin. Työntekijä ei voi siten esimerkiksi työsopimuksessaan sitoutua ennakollisesti ylityön tekemiseen. Ylityöstä voi kuitenkin olla kyse myös silloin, jos työnantaja on antanut jollekin tehtävälle määräajan, mikä vaatii ylityön tekemistä. Tällöin sopimus ylityöstä syntyy työnantajan hiljaisella hyväksynnällä. Työnantaja on velvollinen korvaamaan ylityön rahallisesti tai palkallisella vapaalla työsopimuksen ehdoista riippuen.

Työaikalakia eikä siten myöskään ylityötä koskevaa säännöstä sovelleta yrityksen taikka sen itsenäisen osan johtamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen tai yhtiön ylin johto ja muut näihin rinnastettavat johtamis- tai asiantuntijatehtäviä suorittavat työntekijät. Pelkkä esimiesasema ei riitä poistamaan työaikalain velvoittavuutta, vaan työn tulee olla yrityksen itsenäisen osan johtamista tai siihen rinnastettavaa työtä. Tällaisten yrityksen ylempien johtajien taikka muiden ylempien toimihenkilöiden työsuhdetta arvioitaessa on aina tapauskohtaisesti keskityttävä heidän tosiasialliseen asemaan yrityksessä ja valtuuksiin osallistua yrityksen johtoon. Myös työtehtävät ja palkkaus vaikuttavat arviointiin.

Työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jää myös työ, jota työntekijä tekee niin itsenäisesti, ettei työnantaja voi valvoa työajan järjestelyjä. Tässäkin tilanteessa on arvioita kokonaisuutta, johon vaikuttaa työntekijän mahdollisuus määrätä työn alkamisesta ja siihen käytettävästä ajasta. Tällaista voisi siis olla työ, jota työntekijä suorittaa kotonaan oman tahtinsa mukaisesti. Säännöllinen työaika voi kuitenkin muodostua, jos työntekijän pitää olla käytettävissä tiettynä aikana päivästä.

Kysyjän tilanteessa vaikuttaisi olevan varsin epätodennäköistä, että hänen katsottaisiin olevan työaikalain soveltamisalan ulkopuolella. Kysyjä tekee asiantuntijatyötään ilman alaisia ja pääosin toimistolla, jolloin työnantajalla on mahdollisuus valvoa työaikaa. Ylitöiden sisältymistä kuukausipalkkaan koskeva ehto vaikuttaisi siten olevan pätemätön ja ylityöt tulisi korvata työaikalain mukaisesti.