Irtisanoin toistaiseksi voimassaolevan, seitsemän kuukautta kestäneen työsuhteeni 1. huhtikuuta 2016 päättymään 1. toukokuuta 2016. Työnantajani vapautti minut työntekovelvollisuudesta ja suostui maksamaan minulle palkkaa vain neljältätoista päivältä. Enkö minä ole oikeutettu saamaan palkkaa koko irtisanomisajalta?

Irtisanomisen tiedoksi antamisen ja työsuhteen päättymisen väliin jäävää aikaa kutsutaan irtisanomisajaksi. Jos työntekijän irtisanomisajasta ei ole muuta sovittu, noudatetaan irtisanomisen yhteydessä alle viiden vuoden kestäneen työsuhteen kohdalla neljäntoista päivän irtisanomisaikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijän on ilmoitettava irtisanoutumisestaan viimeistään neljätoista päivää ennen työsuhteen päättymistä. Kyseisen aikarajoituksen tarkoitus on antaa irtisanomisilmoituksen vastaanottavalle osapuolelle mahdollisuus reagoida irtisanoutumiseen ja tehdä vaadittavat järjestelyt, kuten esimerkiksi palkata uusi työntekijä.

Irtisanomisaika katsotaan normaaliksi työssäoloajaksi, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä työsopimuksen mukaisia tehtäviä. Työnantajan on kuitenkin mahdollista päättää, kuten tässä tapauksessa, että työntekijä vapautetaan velvollisuudesta tehdä töitä irtisanomisajalla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta työnantajan velvollisuuteen maksaa työntekijälle palkkaa ja muita luontoisetuja ja korvauksia koko irtisanomisajalta. Oikeuskäytännössä kyseisen velvollisuuden on katsottu perustuvan siihen, että työntekijä on irtisanomisajalla työnantajan käytettävissä tehdäkseen työtä työnantajan lukuun. Työnantaja voi vapautua velvollisuudestaan maksaa irtisanomisajan palkkaa vain työnantajan ja työntekijän välillä tehdyllä sopimuksella.

Palkka erääntyy irtisanomisajalta palkanmaksukuukausittain ja viimeinen palkka maksetaan yleensä joko työsuhteen viimeisenä päivänä tai sitä lähimpänä normaalina olevana yrityksen yleisesti käyttämänä maksupäivänä. Palkan lisäksi lopputilin tulee kattaa kaikki työntekijälle kuuluvat korvaukset, kuten lomakorvaukset.

Tässä tapauksessa työntekijä on ilmoittanut irtisanomisilmoituksessaan haluavansa päättää työsuhteen 1. toukokuuta 2016, joka on tällöin irtisanomisajan ja sopimuksen lopullinen päättymisajankohta. Tähän ei vaikuta se tosiseikka, että työnantaja on vapauttanut työntekijän velvollisuudesta tehdä töitä. Edellä mainittujen perustelujen nojalla on kysymyksen kysyjä oikeutettu vaatimaan työnantajalta työsopimuksen mukaisen palkan ja luontoisedut koko irtisanomisajalta.