Vaikka ositus ei si­nänsä ole pakol­linen, on se kui­tenkin erit­täin suosi­telta­vaa tehdä pian osi­tuspe­rus­teen (= avio­ero tai toisen puoli­son kuo­lema) syn­nyt­tyä. Yleen­sä osi­tuk­sen toi­mit­tami­nen jou­tui­sasti ja siitä asi­an­mu­kaisen osi­tuskir­jan laati­minen on kum­man­kin osa­puo­len in­tres­sissä.

Tässä artik­kelissa keski­tytään lähin­nä avio­ero­-osi­tuk­seen niissä ta­pauk­sissa, joissa eron­neet puoli­sot kyke­nevät sopi­maan omai­suu­tensa osi­tuk­sesta sovin­nolli­sesti (so­pi­musositus). Jos sovin­toa ei saada ai­kaiseksi, voi kumpi ta­hansa osa­puo­lista hakea pe­sänja­kajan mää­rää­mistä. Täl­löin pe­sänja­kaja toi­mittaa osi­tuk­sen puoli­soi­den välillä toimi­tus­osi­tuk­sena.

1. Osi­tus­vaa­teelle ei ole mää­räai­kaa

Oi­keus vaatia osi­tusta ei van­hene ylei­sessä kol­men vuo­den van­hen­tu­misajassa. Jos ositus on jäänyt teke­mättä avio­eron yh­tey­dessä, on ole­massa riski siitä, että vuo­sien­kin jäl­keen vä­hem­män omis­tava enti­nen puoli­so esit­tää osi­tus­vaa­teen (esi­mer­kiksi uuden puoli­sonsa yllyt­tä­mä­nä). Ta­paus­koh­taises­ti voi silti olla mah­dollis­ta, et­tä vuosi­kausia jatku­nut pas­siivi­suus estää te­hok­kaasti vaa­timas­ta osi­tusta. Tä­män täytyy edel­lyttää joka ta­pauk­sessa useita vuosia tai jo­pa vuosi­kym­meniä jatku­nutta pas­siivi­suut­ta.(Ks. KKO 2001:56)

2. Osi­tuk­sen täy­tän­töön­pano edel­lyttää osi­tus­sopi­musta

Eten­kin ta­sin­koon oikeu­tetun eli vä­hem­män omis­tavan puoli­son näkö­kul­masta osi­tus­sopi­muk­sen laati­minen on hyvä hoitaa ajois­sa, sil­lä osi­tuk­sen pak­kotäy­tän­töön­panoa ei luon­nolli­sesti voi ha­kea, ellei osa­puol­ten välillä ole toimi­tettu osi­tusta. Kanne täytyy kui­tenkin nos­taa tuo­miois­tui­mes­sa, jos vasta­puoli ei va­paa­ehtoi­sesti suos­tu toi­mi­maan osi­tus­sopi­muk­sen mu­kai­sesti.

3. Osi­tuk­sen piiriin kuu­luu ra­joite­tusti myös avio­eron jäl­keen saatu omai­suus

Koska osi­tuk­sen piiriin kuu­luu paitsi se va­ralli­suus, joka puoli­solla oli osi­tuspe­rus­teen syn­tyhet­kellä, myös sellai­sen varal­lisuu­den sijaan tullut uusi omai­suus sekä omai­suu­den tuot­to, on yleen­sä myös enemmän omis­tavan puoli­son in­tres­sissä tehdä osi­tus­sopi­mus heti avio­eron yh­tey­dessä. Jos esi­mer­kiksi puoli­solla on ol­lut osa­kesi­joi­tuksia avio­eron tulles­sa vi­reille, ja hän on ne sit­tem­min myy­nyt ja hank­kinut niistä saa­mil­laan varoil­la si­joi­tusasunnon, kuu­luu han­kittu asun­to osi­tuk­sen piiriin. Lisäksi osi­tuk­sen piiriin kuu­luvan omai­suu­den tuotto on ositet­tavaa varal­lisuut­ta: puoli­solla olleen sijoi­tusasunnon vuok­ratulo avio­eron vireil­letu­lon ja osi­tus­sopi­muk­sen al­lekir­joit­tami­sen väli­senä aikana on si­ten myös ositet­tavaa varal­lisuut­ta.

Osi­tuk­sessa omai­suus arvos­tetaan osi­tus­het­ken – eikä siis osi­tuspe­rus­teen syn­tyhet­ken – mu­kai­seen ar­voon, joten osi­tuk­sen lyk­kää­minen voi ai­heut­taa sen, että tasin­kona joudu­taan luo­vut­ta­maan enemmän kuin mitä olisi jou­duttu, jos ositus olisi tehty heti avio­eron tultua vireil­le.

4. Pe­run­kirjoi­tus ja perin­nön­jako edel­lyttä­vät osi­tusta

Toi­mit­ta­matta oleva ositus voi myö­hem­min muo­dos­tua on­gel­maksi myös puoli­soi­den jälke­läisil­le. Jos vaina­ja oli ollut eläes­sään avio­liitos­sa, tarvi­taan pe­run­kirjoi­tusta varten tieto siitä, oliko puoli­soi­den välillä tehty ositus. Mikäli ositus oli jäänyt teke­mättä, tulee pe­run­kirjoi­tuk­sessa il­moit­taa myös vai­najan enti­sen puoli­son omai­suus.

Jotta kuo­linpe­sä voi­daan selvit­tää, perin­töve­rotus toi­mittaa ja pe­rintö jakaa, tulee ensin mää­rittää se, mitä kuo­lin­pe­sään kuu­luu. Jos osi­tusta ei ole tehty, on mah­dollis­ta, et­tä osa kuo­linpe­sän va­roiksi luul­lusta omai­suu­desta kuu­luukin enti­selle puoli­solle avio-­oi­keu­den nojal­la.

5. Osi­tuk­sen hoi­tami­nen pois hel­pottaa paluu­ta nor­maa­liin elä­mään

Edellä mai­nittu­jen li­säksi asian saa­minen pois päivä­järjes­tyk­sestä hel­pottaa nor­maa­lin elä­män jat­ka­mista avio­eron jäl­keen. Avio­eroon liittyy usein monia han­kalia ja ras­kaita asioi­ta. Kun ositus on hoi­dettu ja siitä on asi­an­mu­kaiset pape­rit laadit­tu, on hel­pompi koet­taa jatkaa nor­maa­lia ar­kea.