Olemme joutuneet riitoihin entisen puolisoni kanssa lastemme tapaamisista. Sovimme avioeron jälkeen huoltajuuden siirtämisestä hänelle, sillä oma elämäntilanteeni ei ollut sopiva lasten hoitamiseen. Nyt olen kuitenkin päässyt elämässäni raiteille ja haluaisin alkaa tavata lapsia joka toinen viikonloppu. Äiti on ilmoittanut, että ei aio sallia tapaamisia ollenkaan, koska se ei hänen mielestään olisi lasten edun mukaista. Voidaanko tapaamiset estää kokonaan, jos äiti ei niihin suostu?

Lapsen huollosta annetussa laissa on pidetty lapsen edun kannalta tärkeänä mahdollisuutta tavata molempia vanhempia ja ylläpitää terveitä perhesuhteita myös siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. Tämä oikeus on olennainen lapsen kehitystä ja kasvua ajatellen ja sen epääminen tulee kyseeseen vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tapaamisoikeus onkin laissa pääasiassa lapsen oikeus, vaikka toisaalta myös tapaavalla vanhemmalla on oikeuksia ja puhevalta tapaamista koskevassa asiassa.

Tapaamisoikeutta on mahdollista rajoittaa, jos tapaaminen ei edistä lapsen etua ja tervettä suhdetta tapaavaan vanhempaan. Tämä voi johtua vanhemman käyttäytymisestä tapaamisten aikana, mikä voi ilmetä esimerkiksi väkivaltaisuutena tai muuten uhkaavana käytöksenä. Vanhemman päihdeongelma voi myös tehdä tapaamisesta lapselle psyykkisesti vaikean ja myös vaarantaa lasta. Tapaamisoikeuden poistaminen on kuitenkin äärimmäinen ratkaisu, ja yleensä päädytään valvottuihin tapaamisiin, joista voidaan antaa tarkat ohjeet oikeuden päätöksessä. Valvotuissa tapaamisissa mukana on kunnan järjestämä valvoja, jolla on koko ajan näkö- ja kuuloyhteys lapseen ja vanhempaan.

Tapaamisesta sovittujen ehtojen tai annettujen määräysten kuten tapaamisaikojen selkeät laiminlyönnit lapsen hakemisessa tai takaisin viemisessä voivat olla syy tapaamisoikeuden epäämiselle. Epävarmuus tapaamisten alkamisesta ja päättymisestä voi olla haitallista lapselle eikä ainakaan edistä hyvien suhteiden ylläpitoa tapaavaan vanhempaan. Lapsen joutuminen vanhempiensa riitojen välikappaleeksi on valitettavan usein ongelmana ja tällaiset tilanteet saattavat vaatia tapaamisoikeuden rajoitusta.

Kysyjän tilanteessa hänen tulisi vaatia tapaamisten vahvistamista käräjäoikeudelta, jos vanhemmat eivät niistä pääse sopimukseen. Pelkästään äidin suostumuksen puute ei ole peruste tapaamisten epäämiseen. Tapaamisoikeuden täydellistä epäämistä on pidetty oikeuskäytännössä viimesijaisena keinona. Jokaista tapausta arvioidaan kuitenkin yksittäistapauksena ja myös lapsen omalla mielipiteellä voi olla merkittävääkin painoarvoa.