Olen pienen yrityksen omistaja ja yritykselläni on toiselta yritykseltä laskusaatavia. Olen vienyt viimeisimmän laskun oikeuteen ja sain asiassa yksipuolisen tuomion. En ole varma velallisyrityksen taloudellisesta tilanteesta, mutta epäilen, että yritys on ajautumassa maksukyvyttömäksi. Voinko hakea yritystä konkurssiin?

Konkurssiperinnän saa käynnistettyä toimittamalla käräjäoikeuteen haastemiehen tiedoksi annettavaksi konkurssiuhkaisen maksukehotuksen. Perittävän saatavan on oltava selvä ja riidaton ja määrältään vähäistä suurempi, yleensä vähintään muutaman tuhannen euron suuruinen.

Konkurssiuhkainen maksuvaatimus tulee antaa tiedoksi velalliselle todisteellisesti joko haastemiestiedoksiantona tai muuna henkilökohtaisena tiedoksiantona. Konkurssiuhkainen maksukehotus näkyy ainoastaan haastemiesten tiedoksiantojärjestelmässä eikä siis ole julkinen.

Mikäli velallinen ei ole maksanut velkaa konkurssiuhkaisen maksukehtouksen perusteella seitsemän päivän kuluessa, voi velkoja laittaa konkurssihakemuksen vireille siihen käräjäoikeuteen, jonka toimialueella velallisen taloudellista toimintaa on johdettu. Hakemus on laitettava vireille kolmen kuukauden kuluessa viikon määräajan päättymisestä. Kirjallisen konkurssihakemuksen tulee sisältää vaatimus konkurssiin asettamisesta, vaatimuksen perustelut, velallisen yksilöintitiedot sekä hakijan tai hänen edustajansa yhteystiedot.

Konkurssihakemus on julkinen ja sen vuoksi myös tehokas. Usein velallinen nimittäin haluaa hoitaa asiat kuntoon hakijavelkojan kanssa ja tällä tavoin välttää vireillä olevasta konkurssihakemuksesta aiheutuvat ongelmat esimerkiksi pankkien kanssa. Lisäksi konkurssiin asettaminen aiheuttaa luottotietojen menettämisen velallisyhtiön hallituksen jäsenille.

Jos konkurssihakemusta ei ole pantu vireille edellä mainitussa määräajassa, uhka raukeaa. Tällöin velkojalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa maksukehotus uudestaan tiedoksi velallisyritykselle.

Kysyjän voisi olla syytä harkita konkurssiuhkaisen maksuvaatimuksen toimittamista velallisyritykselle. Perintäkeinoja valitessa ja mitoitettaessa on tärkeä huomioida velkojan taloudellinen intressi, yrityksen luottopolitiikka sekä perinnällä tavoiteltava lopputulos. Kun kyseessä on hankala velallinen ja/tai suuri saatava, ei kovempien perintätoimenpiteiden käytön suhteen kannata liiaksi kainostella.