Olen elatusvelvollinen vanhempi ja meillä on lastenvalvojan vahvistama elatusapusopimus. Haluaisin pienentää elatusavun määrää, koska olen mennyt uusiin naimisiin, ja tuloni ovat pienentyneet. Lastenvalvojalla emme päässeet asiasta sopuun lähivanhemman kanssa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Elatusavun määrän ei ole tarkoitus ylittää elatusvelvollisen maksukykyä. Tämän vuoksi elatusavun määrää voidaan muuttaa silloin, kun elatusvelvollisen maksukyvyssä on tapahtunut muutoksia. Edellytyksenä on, että kyseessä oleva muutos ei ole lyhytaikainen ja, että elatusavun muuttaminen on kohtuullista ottaen huomioon lapsen ja elatusapua suorittavan vanhemman olot. Elatusapusopimuksen muuttaminen katsotaan yleensä perustelluksi silloin, kun laskelman lopputuloksena saatava elatusavun määrä poikkeaa aikaisemmin vahvistetusta elatusavun määrästä vähintään 15 prosenttia.

Elatusavun suuruuden määrittämisen lähtökohtina ovat sekä lapsen elatuksen tarve, että vanhempien elatuskyky. Vanhempien elatuskykyä määritettäessä huomioon otetaan lähtökohtaisesti kaikki nettotulot. Nettotuloista vähennetään kulutustilastoihin perustuva summa välttämättömiin yleisiin elinkustannuksiin, kuten ruokaan ja vaatteisiin. Tuloista vähennetään vielä vanhemman asumiskulut, erityiset säännölliset terveydenhoitokustannukset, työmatkakustannukset, opintolainan hoitokulut ja muu elatusvastuu. Muu elatusvastuu tarkoittaa vanhemman muita lapsia tai vanhemman elatuksen varassa olevaa aviopuolisoa tai yhteistä lasta kotona hoitavaa avopuolisoa. Lapsen elatuksen tarve muodostuu myös kulutustilastojen mukaisista yleisistä kustannuksista, joihin lisätään lapsen erityisharrastemenot, -terveydenhoitokustannukset, päivähoitokulut, aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan kulut, lapsen koulutuskulut ja kohtuullinen vakuutusmaksun määrä.

Elatusavun muuttaminen voi tapahtua joko lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai käräjäoikeuden tuomiolla. Koska kysyjän tapauksessa lastenvalvojan luona ei ole päästy sopimukseen, on kannattavaa myös mahdollisten lisäneuvottelujen epäonnistuttua ottaa yhteyttä lainopilliseen avustajaan ja panna vireille kanne käräjäoikeudessa. Asiaan voi saada maksutonta oikeusapua valtion varoin taikka korvausta kotivakuutuksen oikeusturvasta. Tuomioistuin vahvistaa uuden elatusavun yleensä aikaisintaan kanteen vireillepanokuukaudesta lukien, ellei ole erityisen painavia syitä elatusavun muuttamiseen taannehtivasti.