Työnantajani päätti työsopimukseni koeaikapurkuun vedoten. Emme kuitenkaan olleet sopineet koeajasta mitään. Voiko työnantaja yksipuolisesti määrätä koeajan, ja onko minun mahdollista saada korvausta työsuhteeni päättämisestä?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä koeaikaa, vaan siitä tulee sopia. Jos työsopimukseen sovellettavassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, on työnantajan ilmoitettava määräyksestä työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Muussa tapauksessa koeaika ei ole sitova.

Työntekijällä on oikeus korvaukseen perusteettomasta päättämisestä, milloin työnantaja on päättänyt työsopimuksen lain säännösten vastaisesti. Korvauksen määrä on pääsääntöisesti vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansionmenetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut edellisiin rinnastettavat seikat. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan korvausta tulee arvioida jokaisessa tapauksessa erikseen tapauksen erityispiirteet ja kokonaisuus huomioon ottaen.

Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä voi koostua niin työntekijälle aiheutuneista palkkaetujen menetyksen korvaamisesta, työsuhteen ennenaikaisesta päättämisestä syntyneen taloudellisen vahingon korvaamisesta kuin aineettoman vahingon korvaamisestakin. Työntekijälle aiheutunutta aineetonta vahinkoa arvioitaessa merkityksellistä on, kuinka vakavasti työsopimuksen perusteeton päättäminen on loukannut työntekijän henkilöä. Lisäksi arviointiin vaikuttaa työnantajan mahdollisesti osoittama piittaamattomuus lakia ja työantajan velvoitteita kohtaan.

Työntekijällä puolestaan on velvollisuus pienentää työsopimuksen päättämisestä aiheutuvaa vahinkoa. Jos hän ei kuitenkaan ole ryhtynyt tilanteen vaatimiin toimiin vahingon määrän minimoimiseksi, on mahdollista, että työnantaja välttyy vahingonkorvausvastuulta siltä osin, kuin työntekijä olisi voinut estää vahingot asianmukaisin toimin. Tällä tarkoitetaan esim. uuden työn vastaanottamista.

Kun kysyjän tapauksessa on päättämisen syyksi ilmoitettu koeaika, vaikka koeajasta ei ollut sovittu, on päättäminen ollut laiton. Kysyjällä olisi siten oikeus lain mukaiseen korvaukseen perusteettomasta päättämisestä.