Yrityksemme merkittävä asiakasyritys on kieltäytynyt jatkamasta yhteistyötä yrityksemme kanssa, jos yrityksemme yhteyshenkilön jatkaa palveluksessamme. Asiakasyritys ei ole sen tarkemmin perustellut haluttomuuttaan asioida yhteyshenkilömme kanssa. Voimmeko irtisanoa kyseisen työntekijän työsuhteen?

Työntekijän irtisanomisperusteet on perinteisesti jaettu yksilöstä johtuviin sekä taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteihin. Yksilöistä johtuviin perusteihin lukeutuvat työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti. Lisäksi se, ettei työntekijä selviydy enää työtehtävistään voi olla peruste irtisanomiselle. Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet taas liittyvät tarjolla olevan työn olennaiseen ja pysyvään vähentymiseen.

Korkeimman oikeuden antaman ennakkopäätöksen mukaan tapauksessa, jossa työnantajan merkittävät asiakkaat vaativat työntekijän vaihtamista toiseen asiakassuhteen lopettamisen uhalla, työnantajalle voi syntyä laillinen irtisanomisperuste ilman, että työntekijän vaihtovaatimusta tarvitsee palauttaa työntekijän syyksi luettavaan seikkaan. Koska korkeimman oikeuden käsiteltävänä olleessa tapauksessa työnantaja oli kuitenkin laiminlyönyt selvittää, olisiko työntekijä voitu sijoittaa muuhun työhön, todettiin irtisanomisen olleen laiton.

Irtisanoessaan työntekijän työsopimuksen työnantajan on yleisesti ottaen valittava irtisanomisperuste sillä perusteella, kumman osapuolen viaksi irtisanomisen taustalla olevat syyt voidaan lukea. Kysyjän olisikin suositeltavaa selvittää, onko asiakasyrityksen kieltäytyminen yhteistyöstä yhteyshenkilön kanssa ollut seurausta työntekijän menettelystä vai työntekijän vastuupiiriin kuulumattomasta syystä. Kysyjän olisi saatava varmuus siitä, onko työnteon edellytysten muuttuminen johtunut sellaisesta työsopimuslaissa tarkoitetusta vakavasta rikkomuksesta, jonka seurauksena työnantajayritykseltä ei kohtuudella voida edellyttää työsopimussuhteen jatkamista. Irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella edellyttää aina asiallista ja painavaa syytä.

Jos kyseessä oleva asiakasyritys on työnantajayritykselle taloudellisesti merkittävä asiakas ja asiakassuhteen päättyminen johtaisi tarjolla olevan työn vähentymiseen työnantajayrityksessä, voidaan työnantajalla katsoa mahdollisesti olevan peruste irtisanoa työntekijän suhde myös taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Tällöin edellytyksenä on se, että asiakassuhteen päättyminen johtaisi työnantajayrityksessä tarjolla olevan työn olennaiseen ja pysyvään vähentymiseen.