Sain aikaisemmin tänä vuonna asianajotoimistolta kirjeen, jossa minua vaadittiin maksamaan hyvitys tekijänoikeuksien loukkauksesta. Hankin avukseni lakimiehen, joka laati vastineen kirjeen lähettäjälle. Kirjeiden lähettämistä suoraan minulle kuitenkin jatkettiin. Nämä kirjeet sisältävät paljon uhkailua ja pelottelua mahdollisilla oikeudenkäyntikuluilla sekä poliisitutkinnan aloittamisella. Onko tällainen toiminta laillista?

Suomessa asianajajien toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto ja erityisesti sen valvontalautakunta. Liiton kokoamat ohjeet hyvästä asianajatavasta ovat lain tasoisesti velvoittavia, ja jokaisen asianajajan tulee niitä noudattaa. Nämä ammattieettiset normit kokoavat kuvan ideaalisesta asianajajasta, joka on toiminnassaan oikeudenmukainen ja asiallinen. Näiden säännösten rikkominen voi johtaa liiton valvontalautakunnan määräämiin sanktioihin kuten varoitukseen, huomautusmaksun määräämiseen taikka äärimmillään liiton jäsenyydestä erottamiseen.

Hyvän asianajajatavan mukaan asianajajan tulee kohdella asiallisesti asiakastaan ja tämän vastapuolta. Tästä velvoitteesta on johdettu sääntö, jonka mukaan vastapuolta ei saa painostaa sopimattomasti. Sopimattomana pidetään asiattoman ilmoituksen tekemistä viranomaisille tai sellaisella uhkaamista. Ilmoitus ei kuitenkaan ole sopimaton, jos asianajaja voi epäillä rikoksen tunnusmerkistön täyttyvän. Tutkinnalla uhkaaminen on kuitenkin sopimatonta, jos sen tarkoituksena on esimerkiksi vaatia selkeästi suurempia korvauksia kuin mahdollisessa oikeudenkäynnissä määrättävät vahingonkorvaukset.

Vastapuolen hankittua itselleen oikeudellisen avustajan ja asianajajan tultua tästä tietoiseksi tulee asianajajan olla yhteydessä vain tähän avustajaan vastapuolen henkilön sijasta. Yhteydenotto suoraan vastapuoleen avustajan ohi on sallittu vain erityisestä syystä ja sellaisesta yhteydenotosta tulee ilmoittaa myös vastapuolen avustajalle. Oikeudellisena avustajana voidaan pitää henkilöä, joka on ottanut hoitaakseen asiakkaan oikeudellisen asian.

Kysyjän tapauksessa on kyse vaatimuskirjeestä, jonka on lähettänyt joku asianajotoimiston henkilökuntaan kuuluva. Siten asia on asianajajaliiton valvontalautakunnan toimivaltaan kuuluva. Kysyjän uhkailuna kokema maininta mahdollisesta poliisitutkinnan käynnistämisestä voi hyvinkin olla laillista, jos asianajaja katsoo rikoksen tunnusmerkistön täyttyvän. Hyvän asianajajatavan vastaista on kuitenkin yhteydenotto suoraan kysyjään, sillä tämän puolesta asiassa on vastineen lähettänyt kysyjän oma avustaja. Kysyjän olisi mahdollista tehdä asiasta kantelu Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.