Olen ollut saman työnantajan palveluksessa jo toistakymmentä vuotta. Työsuhteeni on muodostunut useista kymmenistä, toisiaan seuranneista määräaikaisuuksista. Onko työnantajan menettely lain mukaista?

Lain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Työsopimusten päätyyppinä ovat siten toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, ja työsopimuksen määräaikaisuus edellyttää perusteltua syytä. Kysymys on työntekijän suojaksi säädetystä pakottavasta sääntelystä, ja todistustaakka määräaikaisuuden lainmukaisesta perusteesta on työnantajalla.

Sitä, milloin määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen on perusteltu syy, ei ole enää nykyisin laissa tarkemmin määritelty. Aikaisemman lain esitöissä on todettu, että määräaikainen työsopimus voidaan tehdä, jos työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy tai muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste sitä edellyttäisi. Lainmuutoksilla ei ole tarkoitettu muuttaa perustellun syyn käsitteen vakiintunutta sisältöä.

Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisten sopimusten käyttöä ei voida pitää sallittuna, vaan tehtävien työsopimusten tulee olla voimassa toistaiseksi. Määräaikaisten sopimusten käyttöä ei rajoiteta silloin, kun siihen on laissa tarkoitettu syy. Toistuvien määräaikaisten sopimusten edellytyksenä on toisaalta se, että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perusteltu syy ja toisaalta se, että työnantaja ei pyri toisiaan seuraavilla määräaikaisilla työsopimuksilla kiertämään toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin liittyvää työntekijän suojaa. Jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä, jos työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi.

Samojen sopijapuolten kesken solmituissa peräkkäisissä määräaikaisissa sopimuksissa perusteelta edellytettävä painavuus kasvaa määräaikaisten sopimusten määrän kasvaessa. Mitä useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia tehdään, sitä vahvemmin kasvaa oletus työvoiman tarpeen pysyvyydestä. Työvoimatarpeen muodostuttua pysyväksi työnantajalla ei ole enää oikeutta jatkaa sopimussuhdetta määräaikaisena.