Olen 16-vuotiaan pojan isä ja huolissani hänen rahankäytöstään. Haluaisin tietää, onko alaikäisen mahdollista ottaa lainaa ilman huoltajan lupaa taikka muutoin velkaantua?

Alaikäisen toimintakelpoisuutta on rajoitettu siten, että hän voi tehdä itse vain olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä sopimuksia. Pääsääntöisesti alaikäinen voikin tehdä ainoastaan käteiskauppoja. Silloinkin kun maksu on tarkoitus maksaa laskulla, tulee laskulla ostamisen pätevyyttä arvioitaessa huomioida sopimuksen merkitys ja laatu suhteessa alaikäisen ikään ja kehitystasoon.

Lisäksi alaikäisellä on oikeus määrätä omista ansiotuloistaan ja huoltajan hänen käyttöönsä antamista rahoista. Alaikäisellä ei ole kuitenkaan oikeutta tehdä lainasopimusta siitä huolimatta, että velka olisi määrä maksaa alaikäisen omilla tulevilla työnansioilla. Alaikäinen ei voi tehdä edes edunvalvojansa suostumuksella muita velkasitoumuksia kuin ottaa valtion takaamaa opintolainaa. Kaikkeen muuhun lainanottoon alaikäinen tarvitsee holhousviranomaisen luvan.

Riskin alaikäisen kanssa solmitun sopimuksen pätemättömyydestä kantaa elinkeinoharjoittaja. Jos alaikäinen sattuisi ottamaan velkaa ilman holhousviranomaisen lupaa, ei lainasopimus sido häntä. Tällöin ei myöskään velkaan liittyvää perintää voida kohdistaa häneen. Vain siinä tapauksessa, että alaikäinen hyväksyy velan tultuaan täysi-ikäiseksi, voi hän joutua maksamaan alaikäisenä ilman tarvittavaa lupaa tai suostumusta tehdyn velan.

Alle 18-vuotiaalta voidaan kuitenkin periä sellaisia kuluttajasaatavia, jotka on solmittu sen vuoksi, ettei elinkeinoharjoittaja ole lain mukaan voinut kieltäytyä sopimuksen tekemisestä alaikäisen kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita pakollisen liikennevakuutuksen ottaminen moottoriajoneuvon ajoneuvorekisteriin merkitylle omistajalle ja haltijalle. Alaikäiseltä voidaan periä myös omaisuuden omistukseen ja vuokra-asunnon hallintaan perustuvia saatavia sekä vero- ja vahingonkorvaussaatavia.

Alaikäinen ei siis pääsääntöisesti voi sitoutua velkavastuuseen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan sopimuskäytännössä tulisi olla lähtökohtana, että suostumuksen antava huoltaja sovittaisiin alaikäisen asemesta maksuvelvolliseksi huoltajan suostumusta vaativissa sopimuksissa. Lisäksi alaikäisen suojelun periaatteen mukaan yksinomaan alaikäiseen kohdistuvan perinnän tulisi olla ainoastaan poikkeuksellista. Pyrkimyksenä on taata jokaiselle mahdollisuus aloittaa täysi-ikäisyys ilman maksuhäiriömerkintöjä.