Olen velkaa satoja euroja eräälle tuttavalleni. Nyt olen vihdoin saanut kerättyä summan kasaan velan maksua varten. Velan eräpäivä on huomenna, enkä saa velkojaa tavoitettua mitenkään. Voisinko tehdä suorituksen jonnekin muualle ilman, että velka viivästyy?

Edellä mainitussa tilanteessa jos velka viivästyisi, kyse olisi velkojasta johtuvasta viivästyksestä. Viivästys olisi siis ”velkojan syy”, eikä näin laskettaisi velallisen syyksi. Tällaisessa velkojan aiheuttamassa viivästystilanteessa velallinen ei ole velvollinen maksamaan mitään korkoja. Velallisen koronmaksuvelvollisuus jatkuu kuitenkin siitä päivästä kun este on velallisen tieten lakannut. Velkojan aiheuttama viivästystilanne ei siis kokonaan poista velallisen koronmaksuvelvollisuutta, vaan ainoastaan keskeyttää sen velkojan esteen ajaksi.

Joissain tapauksissa velallisella on oikeus maksaa velkansa velkojan lisäksi myös aluehallintovirastolle sillä vaikutuksella, että velallinen vapautuu maksuvelvollisuudesta. Aluehallintovirastolle tehtävällä maksulla on siis sama vaikutus kun oikealle velkojalle tehdyllä maksulla.

Maksutalletuksen tekeminen on sallittua, jos velkoja kieltäytyy vastaanottamasta maksua tai jos velkojan poissaolo, sairaus tai muu vastaava syy estää maksun suorituksen. Maksutalletus on mahdollista myös, jos velallinen ei tiedä kenelle suoritus tulisi tehdä tai kenellä kahdesta tai useammasta velkojasta on siihen oikeus.

Velallisen mahdollisuus tehdä suoritus aluehallintovirastolle ei vaikuta velan asiasisältöön. Aluehallintovirastolle tehtävä suoritus ei siis anna velalliselle muuta etua kuin sen, että hän saa tehtyä suorituksensa oikeaan aikaan, eikä näin joudu maksamaan viivästyskorkoja velkojasta johtuvan syyn takia.

Eri velkojen yhteydessä oikea aluehallintovirasto määräytyy sen mukaan, minkä aluehallintoviraston toimivalta-alueella velan oikea suorituspaikka on. Eli siis jos on sovittu, että velka maksetaan Helsingissä, tällöin oikea vastaanottaja maksutalletukselle olisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jonkin edellä mainituista edellytyksistä on kuitenkin täytyttävä, jotta maksutalletus olisi pätevä.

Velallisen täytyy talletusta tehdessään ilmoittaa sen syy, sekä kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen silloin kun virasto luovuttaa talletuksen edelleen oikealle velkojalle. Talletuksen tekeminen on kuitenkin velallisen riskillä, sillä aluehallintovirasto ei ole velvollinen selvittelemään talletuksen perustetta.