Ota­tin lap­ses­tani 1­-vuo­tis­ku­van va­lo­ku­vaamo­liik­keessä. Myöhemmin huoma­sin, että lap­seni ku­vas­ta oli teh­ty suu­ren­nos, joka oli esil­lä va­lo­ku­vaamon ik­ku­nas­sa sekä yri­tyk­sen net­tisi­vuil­la. Ymmärrän, että va­lo­ku­vaa­jalla on varmasti jot­kin teki­jän­oi­keudet ot­ta­miinsa ku­viin, mutta voi­ko ku­vaamo toi­mia näin il­man lu­paani? Entä saanko itse va­paasti käyttää ku­vaa il­man va­lo­ku­vaamon lu­paa?

Te­ki­jän­oi­keuslain mu­kaan sil­lä, joka on luo­nut te­ok­sen, on sii­hen teki­jän­oi­keus. Te­ki­jän­oi­keus tar­koit­taa teki­jällä ole­vaa yk­sinoikeutta määrätä te­ok­ses­taan esimerkiksi valmis­ta­mal­la siitä ko­pioita ja muunnelmia tai jul­kai­se­mal­la si­tä eri yh­teyksis­sä. Myös va­lo­ku­va­teos nauttii teki­jän­oi­keudel­lista suo­jaa.

Näin ol­len ku­vaa­jalla (tai va­lo­ku­vaamol­la, jolle ku­vaa­ja on eh­kä luo­vut­ta­nut oi­keudet) on yk­sinoikeus määrätä ku­vas­ta eikä ti­laaja voi il­man ku­vaa­jan lu­paa valmis­taa ku­vas­ta kappa­leita tai jul­kais­ta sitä.

Ku­vaa­ja voi toki luo­vut­taa ku­van ti­laa­jalle oi­keuksia ha­luamassaan laa­juu­des­sa, mutta pel­käs­tään va­lo­ku­van kappa­lei­den luo­vut­ta­mi­nen ei tar­koi­ta teki­jän­oi­keudel­lis­ten käyttö­oi­keuksien luo­vut­ta­mis­ta.

Te­ki­jän­oi­keudel­li­nen yk­sinoikeus ei ole kui­ten­kaan poikkeukse­ton. Kes­kei­sin ra­joi­tus teki­jän yk­sinoikeu­teen on se, että jul­kis­te­tus­ta te­ok­ses­ta saa jo­kai­nen teh­dä muuta­man kappa­leen omaan yksi­tyi­seen käyttöön. Ti­laaja voi si­ten il­man ku­vaa­jan lu­paakin ot­taa ku­vas­ta muuta­mia ko­pioita esimerkiksi ys­tä­vil­leen tai su­ku­lai­sil­leen.

Ra­joi­tus kos­kee ai­noastaan kappa­lei­den valmis­ta­mis­ta yksi­tyi­seen käyttöön, ei esimerkiksi jul­kai­se­mis­ta. Il­man ku­vaa­jan lu­paa ei ku­vaa saa esimerkiksi le­vit­tää in­ter­ne­tis­sä. Myöskään se, että mainit­see ku­vaa­jan ni­men, ei tee jul­kai­se­mi­ses­ta sal­lit­tua.

Kun te­ok­sena on va­lo­kuva ih­mi­ses­tä, tu­lee ky­see­seen teki­jän­oi­keuksien li­säk­si myös ku­vat­ta­van identi­teettiin ja yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vät pe­rusoikeudet. Ky­sy­mykses­sä on eräänlainen risti­riita yh­tääl­tä va­lo­ku­vaa­jan teki­jän­oi­keuksien ja toi­saalta ku­vat­ta­van yksi­tyi­syy­densuo­jan tai muiden per­soonal­li­suusoi­keuksien vä­lillä.

Te­ki­jän­oi­keuslais­sa tä­mä risti­riita on py­ritty rat­kai­se­maan si­ten, että ti­laukses­ta teh­tyyn muoto­ku­vaan ei teki­jä saa käyttää oi­keuttaan il­man ti­laa­jan suostu­musta. Tä­mä tar­koit­taa sitä, että vaikka teki­jän­oi­keudet kuu­lu­vat ai­noastaan ku­vaa­jal­le, ei ku­vaa­ja saa il­man ti­laa­jan lu­paa käyttää näi­tä oi­keuksi­aan esimerkiksi markki­nointi-­ tai muihin kaupal­lisiin tar­koi­tuk­siin. Oi­keuskäy­tän­nös­tä löy­tyy ta­pauksia, jois­sa on määrät­ty kor­vauksia myös henki­ses­tä kär­si­mykses­tä, kun henki­lön ku­vaa on lu­vat­ta käy­tet­ty markki­nointi­tar­koi­tuk­ses­sa.

Jot­ta va­lo­ku­vaamo olisi ky­sy­jän ta­pauksessa me­ne­tel­lyt oi­kein, oli­si sen tul­lut saa­da ky­sy­jän lupa va­lo­ku­van käyttä­mi­seen liik­keen ik­ku­nas­sa tai net­tisi­vuil­la. On mahdol­lis­ta, että ky­syjä on eh­kä huomaamattaan an­ta­nut suostu­muksen alle­kir­joit­ta­mal­la so­pi­muksen va­lo­ku­vaamon kanssa. Yleensä va­lo­ku­vaamot käyttä­vät laa­ti­mi­aan va­kio­eh­toja, jois­sa ti­laaja an­taa suostu­muksen­sa ku­vien käyttä­mi­seen. Jot­ta täl­lai­set va­kio­eh­dot tuli­sivat ti­laa­jaa si­to­vik­si, on nii­hin vä­hin­täänkin vii­tat­tava so­pi­muksen te­ke­mi­sen yh­tey­des­sä.