Helsinki | Espoo | Vantaa | Järvenpää | Hyvinkää | Hämeenlinna | Lahti | Tampere | Puh. +358 40 703 4423|info@fiducius.fi

Perunkirjoitus

Fiducius > Perunkirjoitus

Kuolinpesän velat voidaan selvittää julkisella haasteella

Toimitamme veljieni kanssa isämme perunkirjoitusta. Epäilemme isällämme olleen jokseenkin paljon velkoja, mutta emme ole saaneet selville kuin vain muutamia pienehköjä määriä. Kuolinpesässä on kuitenkin paljon rahaa, ja ymmärtääksemme velkojat olisi jotenkin saatava selville. Kuinka voimme saada velkojat selville ja jakaa lopun omaisuuden? […]

Perunkirjoitus lesken jälkeen

Olemme sisa­rus­teni kans­sa te­ke­mäs­sä pe­run­kir­joi­tusta äidin jäl­keen. Isä on kuol­lut aiemmin, mut­ta osi­tusta tai pe­rin­nön­jakoa em­me ole äidin elä­essä teh­neet. Van­hemmil­lamme ei ollut avio­eh­toa. Olemme saa­neet risti­rii­taista tie­toa siitä, pi­tääkö nyt äidin pe­rukir­jassa il­moit­taa myös isän omaisuus ja mi­ten tämä teh­dään? […]

Perukirja

Perunkirjoituksessa laadittavaa asiakirjaa kutsutaan perukirjaksi. Perukirjalla on useita funktioita, joista keskeisimmät ovat sen toimiminen kuolinpesän inventaariona ja perintöverotuksen pohjana. Perukirjasta laaditaan yleensä kaksi alkuperäistä kappaletta, joista toinen toimitetaan veroviranomaiselle perintöveron määräämistä varten. Määräaika perukirjan toimittamiselle verottajalle on kuukausi perunkirjoituspäivästä. Toinen kappale jää kuolinpesän haltuun. Hyvään perunkirjoitustapaan kuuluu, että kaikille pesän osakkaille toimitetaan kopio alkuperäisestä perukirjasta. […]

Go to Top