Perunkirjoitus

Fiducius > Perunkirjoitus

Perunkirjoitus lesken jälkeen

Olemme sisa­rus­teni kans­sa te­ke­mäs­sä pe­run­kir­joi­tusta äidin jäl­keen. Isä on kuol­lut aiemmin, mut­ta osi­tusta tai pe­rin­nön­jakoa em­me ole äidin elä­essä teh­neet. Van­hemmil­lamme ei ollut avio­eh­toa. Olemme saa­neet risti­rii­taista tie­toa siitä, pi­tääkö nyt äidin pe­rukir­jassa il­moit­taa myös isän omaisuus ja mi­ten tämä teh­dään? […]

Perukirja

Perunkirjoituksessa laadittavaa asiakirjaa kutsutaan perukirjaksi. Perukirjalla on useita funktioita, joista keskeisimmät ovat sen toimiminen kuolinpesän inventaariona ja perintöverotuksen pohjana. Perukirjasta laaditaan yleensä kaksi alkuperäistä kappaletta, joista toinen toimitetaan veroviranomaiselle perintöveron määräämistä varten. Määräaika perukirjan toimittamiselle verottajalle on kuukausi perunkirjoituspäivästä. Toinen kappale jää kuolinpesän haltuun. Hyvään perunkirjoitustapaan kuuluu, että kaikille pesän osakkaille toimitetaan kopio alkuperäisestä perukirjasta. […]

Go to Top