Avomieheni menehtyi ja edessä olisi perunkirjoitus. Onko minulla oikeus osallistua perunkirjoitustilaisuuteen? Tuleeko perunkirjoitustilaisuuteen kutsua myös vainajan dementiaa sairastava äiti?

Perunkirjoitukseen tulee kutsua kaikki täysivaltaiset kuolinpesän osakkaat. Täysivaltaisella tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Myös vajaavaltaisen osakkaan lailliset edustajat tulee kutsua. Jos täysi-ikäiselle henkilölle on määrätty edunvalvoja, tulee kutsua sekä edunvalvoja että tämän päämies, mikäli hän kykenee itse valvomaan omaa etuaan perunkirjoituksessa.

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset sekä vainajan puoliso, milloin vainajalla tai puolisollaan oli avio-oikeus puolisonsa omaisuuteen. Avopuolisolla ei ole osakkaan asemaa, koska avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Perillisiä ovat vainajan lapset tai näiden sijaan lapsenlapset jne. Jos vainajalta ei jäänyt perillistä suoraan etenevässä polvessa, on avioleski perillinen; avoleski taas ei ole perillinen ilman erityistä testamenttimääräystä. Mikäli avioleskeäkään ei ole, ovat perillisasemassa vainajan vanhemmat taikka näiden sijaan vainajan sisarukset tai heidän jälkeläisensä. Jos tällaisiakaan perillisiä ei ole, perivät vainajan hänen isovanhempansa, tai tätinsä, setänsä ja enonsa näiden asemesta. Serkut eivät ole perillisiä, ja milloin vainajalta ei jäänyt lähempää perillistä, menee perintö valtiolle.

Perunkirjoitukseen on lakimääräisten perillisten lisäksi kutsuttava myös yleistestamentin saajat. Yleistestamentilla tarkoitetaan sellaista testamenttimääräystä, jolla testamentintekijä on jättänyt joko koko omaisuutensa tai sen määräosan testamentinsaajalle.

Avopuoliso ei siis ole pesän osakas. Yleensä hän on kuitenkin parhaiten pesän tilaan perehtynyt, ja pesä on usein hänen hoidossaan. Tuolloin avopuolison on oltava läsnä perunkirjoituksessa pesänilmoittajana. Muuten hänellä ei asemansa puolesta ole oikeutta osallistua perunkirjoitukseen. Avopuoliso voi toki osallistua perunkirjoitukseen, ellei muilla pesän osakkailla ole mitään sitä vastaan. Yleensä avopuolison osallistuminen perunkirjoitukseen onkin tarpeen, sillä avopuoliso saattaa esimerkiksi omistaa yhdessä vainajan kanssa asunnon, ja asianosaisten lienee tarpeen keskustella asunnon käyttämisestä tai myynnistä.

Kysyjä lienee avopuolisona pesän tilaan parhaiten perehtynyt, jolloin hänellä on velvollisuus osallistua perunkirjoitukseen. Vainajan äiti tulee kutsua yhdessä mahdollisen edunvalvojansa kanssa perunkirjoitukseen, mikäli hän on perillisasemassa ja sairaudestaan huolimatta kykenevä ymmärtämään asian merkityksen.