Toimitamme veljieni kanssa isämme perunkirjoitusta. Epäilemme isällämme olleen jokseenkin paljon velkoja, mutta emme ole saaneet selville kuin vain muutamia pienehköjä määriä. Kuolinpesässä on kuitenkin paljon rahaa, ja ymmärtääksemme velkojat olisi jotenkin saatava selville. Kuinka voimme saada velkojat selville ja jakaa lopun omaisuuden?

Kuolema ei lakkauta velkasuhteita, ja kuolinpesästä on ennen jakoa maksettava kuolinpesän velat. Poikkeuksena eräät pesänselvityksestä koituvat kustannukset, kuten perunkirjoituksen aiheuttamat kulut, voidaan kuitenkin suorittaa ennen vainajan omia velkoja. Varattomassa tai ylivelkaisessa kuolinpesässä ei ole tarvetta hakea julkista haastetta, sillä velkojille ei voitaisi kuitenkaan maksaa pesän varoilla täysimääräisesti, mutta osakkaat eivät voi tällöin itselleenkään nostaa pesän varoja.

Vainajan velkojen selvittämiseksi on perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen mahdollista hakea julkista haastetta. Haastetta voi hakea kuolinpesän osakas, vainajan leski, pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija. Haastetta on haettava vainajan viimeisen kotipaikan tuomioistuimelta. Tuomioistuimelle toimitettavassa hakemuksessa tulee kertoa kaikki tiedossa olevat vainajan velat ja niiden perusteet.

Tuomioistuin antaa hakemuksen jälkeen julkisen haasteen, jossa kutsutaan velkojat ilmoittamaan velkansa. Tämä ei koske velkoja, jotka olivat jo tiedossa. Tuomioistuin julkaisee haasteen Virallisessa lehdessä vähintään kolme kuukautta ennen sen määräajan päättymistä. Haasteesta ilmoitetaan myös kuulutusrekisteriin sekä eräissä tilanteissa kaupparekisteriin.

Tuntemattomaksi jääneet velat lakkaavat julkisessa haasteessa mainittuun määräpäivään mennessä. Tällaista prekludoitunutta eli lakannutta velkaa ei voida enää periä vainajan kuolinpesästä eikä sillä ole vaikutusta perinnönjakoon. Velkoja voi kuitenkin käyttää prekludoitunutta saatavaansa kuittaukseen eli menettelyyn, jossa velkoja vähentää saatavansa omasta velastaan kuolinpesälle. Prekludoitunutta saatavaa vastaava pantti on myös mahdollista käyttää velan suoritukseksi, vaikka velka olisikin lakannut julkisen haasteen vuoksi.

Kysyjän tilanteessa perunkirjoitus on ensin toimitettava loppuun. Tämän jälkeen kysyjä tai muu kuolinpesän osakas voi hakea julkista haastetta vainajan kuolinpaikan tuomioistuimelta. Tämän menettelyn jälkeen vainajan velkojen ollessa tiedossa voidaan velat maksaa pois ja toteuttaa perinnönjako.