Olemme miettineet puolisoni kanssa avioehtosopimuksen tekoa ja haluaisimme tietää, onko sopimusta mahdollista muuttaa jälkikäteen, jos se osoittautuu myöhemmin kohtuuttomaksi toista puolisoa kohtaan?

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että puolisoiden ennen avioliittoa ja avioliiton aikana hankittu tai saatu omaisuus jaetaan erotilanteessa puoliksi kummallekin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että varakkaampi puoliso maksaa vähävaraisemmalle tasinkoa. Jos puolisoiden avio-oikeutta halutaan rajata, on tehtävä maistraatissa rekisteröitävä avioehtosopimus. Sen oikeusvaikutukset tulevat esille vasta silloin, kun avioliitto purkautuu.  Avio-oikeus voidaan poistaa joko kokonaan tai vain osittain.

Avioehtosopimusta saatetaan avioliiton kestäessä haluta muuttaa. Avioehtosopimuksen kumoaminen tai muuttaminen on mahdollista tehdä uudella avioehdolla, jossa sovitaan avio-oikeuden palauttamisesta kokonaan tai osittain. Myös muutosavioehto täytyy rekisteröidä maistraattiin.

Avioehtosopimuksen muuttaminen tai pikemminkin sivuuttaminen voi tapahtua myös osituksen yhteydessä. Avioehtoa voidaan kohtuullistaa sovittelemalla tapauksissa, joissa avioehdon tarkka noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai toisen osapuolen perusteettomaan etuun. Sovittelussa huomioon otettavia asioita ovat avioliiton kestoaika ja puolisoiden taloutta koskevat asiat kuten toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa kaikki perheen omaisuus on toisen puolison nimissä eikä toinen puolisoista näin ollen omista mitään.

Käytännössä sovittelu tapahtuu niin, että avio-oikeuden ulkopuolelle suljettua omaisuutta käsitelläänkin avio-oikeuden alaisena. Päämääränä sovittelussa on suojata toista puolisoa siltä, ettei hänellä olisi laisinkaan avio-oikeutta toisen omaisuuteen, vaikka avioliitto on ollut taloudellisilta ponnistuksiltaan tasapuolinen. Jos puolisot eivät pääse sopuun avio-oikeuden laajuudesta, ratkaisun tekee pesänjakaja. Pesänjakajan ratkaisusta voi hakea muutosta käräjäoikeudelta.

Kysyjän olisi syytä jo avioehtosopimusta puolisonsa kanssa harkitessaan pyrkiä ennakoimaan sitä, miten kumpikin puoliso osallistuu omaisuuden kartuttamiseen tai perheen yhteisen talouden hoitamiseen. Avioehtosopimuksen kohtuuttomuutta ei voida kuitenkaan aina ennakollisesti tietää, joten olosuhteiden muututtua kysyjän voi olla aihetta neuvotella muutostarpeista puolisonsa kanssa.