Olen saanut perinnöksi rahaa Sveitsistä. Perinnöstä on jo maksettu verot Sveitsissä. Miten kyseistä perintöä kohdellaan Suomessa?

Suomen lain mukaan Suomessa asuva perillinen on velvollinen maksamaan veroa saamastaan perinnöstä ja antamaan perintöveroilmoituksen riippumatta siitä, missä peritty omaisuus sijaitsee tai mistä varat tulevat. Se, minkä maan kansalaisia perinnönjättäjä ja -saaja ovat, ei vaikuta perintöverovelvollisuuteen.

Verovelvollisen on kuitenkin mahdollista vähentää maksettavaksi määrätystä perintöverosta samasta saannosta mahdollisesti maksettu vieraan valtion vero. Edellytyksenä tällöin on, että perillinen asui Suomessa verovelvollisuuden alkaessa, perinnöstä on jo maksettu veroa vieraalle valtiolle sekä samasta omaisuudesta määrätään tai on määrätty perintö- tai lahjaveroa Suomessa. Ulkomaille maksettua veroa ei kuitenkaan hyvitetä siltä osin kuin veroa on maksettu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta tai sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varojen arvosta yli puolet on Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.

Vieraan valtion veron nimityksellä ei ole vaikutusta hyvityksen edellytysten olemassaoloon.  Täten vero voi olla esimerkiksi tuloveroa tai jäämistöveroa. Hyvityksen saamiseksi perinnönsaajan tulee osoittaa, että veroja on tosiasiassa myös maksettu valtiolle. Sopiviksi tositteiksi käyvät muun muassa vieraan maan verotuspäätös veroviranomaiselta ja siihen liittyvät maksutositteet.

Vaikka yleensä noudatetaan edellä mainittua pääsääntöä, voivat Suomen solmimat verosopimukset muiden maiden kanssa tuoda poikkeuksen tähän sääntöön. Suomella on tällainen perintöverotusta koskeva verosopimus Islannin, Tanskan, Ranskan, Alankomaiden ja Sveitsin kanssa.

Jos perinnönjättäjä on asunut kuollessaan Sveitsissä, sovelletaan tapaukseen Suomen ja Sveitsin välistä verosopimusta. Suomen ja Sveitsin välisen verosopimuksen mukaan Suomessa asuvan perillisen tai testamentinsaajan ei tarvitse antaa perintöveroilmoitusta sillä edellytyksellä, että perinnönjättäjän varsinainen asumispaikka hänen kuollessaan oli Sveitsi. Lisäksi edellytetään, että kuolinpesään ei sisälly Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi olevan siten niin, että kysyjän ei ole tarpeen antaa perintöveroilmoitusta verohallinnolle tai maksaa Suomeen perintöveroa Sveitsistä saamistaan varoista olettaen, että edellä selostetut edellytykset täyttyvät.