Jouduin sairaslomalle oltuani tapaturmassa ja saan vakuutuskorvausta, joka korvaa menetettyä tuloani. Miksi joudun maksamaan kyseisestä korvauksesta veroa? Haluaisin myös tietää, olenko oikeutettu saamaan korvauksen kertymättömistä vuosilomapäivistä?

Yleisesti ottaen vakuutuskorvaukset yksityishenkilöille on jaettavissa kolmeen luokkaan, jotka ovat verovapaa tulo, pääomatulo ja ansiotulo. Merkitystä verotuksen kannalta on sillä, millaista vahinkoa vakuutuskorvaus korvaa. Kysyjän tapauksessa korvaus perustuu henkilövahingon takia tapahtuneeseen työansion menetykseen. Kyseinen vahingonkorvaus on veronalaista, sillä se on saatu veronalaisen tulon sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen korvaus korvaa henkilön menetettyä tuloa, jota hän olisi töissä ollessaan saanut.

Tässä tapauksessa, kun sairasloma on estänyt ansiotulojen saamisen mahdollisuuden, korvaus verotetaan tulona, mutta esimerkiksi tapauksissa, joissa henkilö on estynyt vahinkotapahtuman seurauksesta saamaan pääomatuloja, verotetaan vakuutuksesta saatu korvaus pääomatulona. Menetetyn tulon luonne on siten merkityksellinen verokohtelun kannalta.

Jos henkilölle aiheutuu tapaturmasta pysyvä työkyvyttömyys tai vakava sairaus, muut kertakorvaukset kuin ansionmenetyskorvaus ovat kuitenkin verovapaata tuloa. Esimerkiksi korvaukset kustannuksista, kivuista ja säryistä ovat verovapaita yhtälailla kuin sairaanhoitokustannukset. Verovapaita ovat myös korvaukset, jotka on saatu muulla perusteella kuin veronalaisen tulon sijaan tai korvauksena elatuksen vähentymisestä. Esimerkkinä voidaan mainita vahinko, joka on sattunut yksityistalouteen kuuluvalle omaisuudelle, kuten televisiolle.

Vakuutuskorvauksen tavoitteena on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan jossa hän olisi ollut, jos vahinkoa ei olisi sattunut. Edellytyksenä vuosiloman kertymiselle on työpanoksen antaminen, ja jos kyseisiä lomapäiviä ei ole kertynyt työpanoksen puuttumisen vuoksi, ei kyseisestä lomasta voida maksaa korvausta. Työssäoloajalta maksettava palkka kuitenkin vastaa palkkaa, jonka kysyjä olisi saanut kertymättä jääneen loman ajalta, joten henkilölle ei aiheudu taloudellista menetystä.

Näin ollen voidaan tiivistetysti todeta, että kysyjän tapauksessa työansion menetyksestä maksettavaa korvausta verotetaan ansiotulona, koska se on saatu veronalaisen ansiotulon sijaan. Vahinkoa kärsinyt ei ole yleensä kuitenkaan oikeutettu saamaan korvausta kertymättömistä lomapäivistä, koska kyseiset lomapäivät eivät ole kertyneet työpanoksen puuttumisen vuoksi.