Tietoa Asianajotoimisto Fiducius Oy

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Asianajotoimisto Fiducius Oy on luonut 34 artikkelia.

Kuolinpesän asunto ja luovutusvoittoverotus

Isämme kuoli noin 10 vuotta sitten. Perin­nön­jakoa tai osi­tusta emme kos­kaan teh­neet, vaan äi­timme jäi leske­nä asu­maan isämme nimis­sä ole­vaan asun­toon. Nyt äi­timme on muut­tanut hoito­kotiin, ja ha­luai­sim­me si­sarus­teni kans­sa myy­dä asun­non. Jou­dum­meko mak­sa­maan myyn­tivoit­tove­roa ja miten sen määrä laske­taan? […]

Osituksen sovittelu

Meillä on mie­heni kans­sa avio­-oi­keu­den täy­delli­sesti pois­sulke­va avio­ehto. Olen koko avio­liit­tom­me ajan ollut koto­na ja hoita­nut yhtei­siä lapsi­am­me, kun mie­heni on tehnyt uraa ja hank­kinut varal­lisuut­ta. Jään­kö avio­eron jäl­keen puille pal­jaille? […]

Koeaikapurku

Työ­sopi­muk­sen päät­tämi­nen koe­ajalla eli niin sanot­tu koeai­ka­purku on he­rättä­nyt viime aikoi­na paljon kes­kuste­lua. Hel­singin Sa­nomat uuti­soi ei­len, että kesä­työn­teki­jöiden työ­suh­teita on pää­tetty koeai­kana tänä kesä­nä ennä­tyksel­lisen pal­jon. Myös alle­kir­joitta­nut on saa­nut taval­lista enemmän yh­tey­denottoja kesä­työn­teki­jöiden koeai­ka­pur­kuihin liitty­en. Koska koeai­kapu­run lailli­set perus­teet ja syyt eivät ole tuttu­ja kai­kille työn­anta­jille tai työn­teki­jöille, kirjoi­tan seu­raa­vassa siitä, mil­loin työ­sopi­mus on lu­pa pur­kaa koeai­kana ja [...]

Oikaisuvaatimus pääsykoetuloksista voi tuoda opiskelupaikan

Joka syksy tuhannet suomalaiset nuoret (ja vähän vanhemmatkin) jäävät kovasta työstään huolimatta ilman korkeakoulupaikkaa. Valtaosa oppilaitoksista valitsee uudet opiskelijansa erilaisilla pääsy- ja valintakokeilla. Mikäli pääsykoetulokset jäävät lähelle korkeakoulun asettamia pisterajoja, kannattaa tutkia olisiko pääsykoetuloksissa oikaistavaa. […]

Ilmainen oikeusapu

Jokaisella tulee olla oikeus puolustaa itseään ja valvoa omaa etuaan esimerkiksi hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Yleensä oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan lainoppinutta avustajaa (asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja). Lähtökohta tällöin on se, että henkilö itse vastaa avustajan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Vähävaraisuus ei kuitenkaan saa oikeusvaltiossa olla esteenä oikeuksiin pääsylle ja asiantuntevan oikeusavun saamiselle. […]

Avioehto pähkinänkuoressa

Avioliiton solmiminen saa aikaan lukuisia oikeusvaikutuksia, joista keskeisimmät liittyvät puolisoiden varallisuussuhteisiin. Lain olettamana on, että kummallakin puolisolla on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta avioeron tai puolison kuoleman johdosta toimitettavassa osituksessa. Avioehtosopimuksella puolisot voivat kuitenkin poistaa tai rajoittaa avio-oikeuttaan toistensa omaisuuteen. Avioliittolaissa on tyhjentävästi säännelty niistä tavoista, joilla puolisot voivat avio-oikeuttaan rajoittaa. […]

Onko avioehdon muuttaminen ositusta varten veronkiertoa?

Kun puolisoiden omaisuus avioliiton purkauduttua jaetaan eli ositetaan tai erotellaan, voi tässä yhteydessä tapahtuviin luovutuksiin liittyä veroseuraamuksia. Yleensä kyseeseen tulee varainsiirtoverotus, joka koskee esimerkiksi asunnon luovutusta. Avioehtosopimuksen tekemisellä, muuttamisella tai purkamisella pelkästään ositusta varten saattavat eroavat puolisot pyrkiä välttämään veroja – laillisesti tai laittomasti. […]

5 syytä, miksi ositussopimus kannattaa tehdä heti

Vaikka ositus ei si­nänsä ole pakol­linen, on se kui­tenkin erit­täin suosi­telta­vaa tehdä pian osi­tuspe­rus­teen (= avio­ero tai toisen puoli­son kuo­lema) syn­nyt­tyä. Yleen­sä osi­tuk­sen toi­mit­tami­nen jou­tui­sasti ja siitä asi­an­mu­kaisen osi­tuskir­jan laati­minen on kum­man­kin osa­puo­len in­tres­sissä. […]

Go to Top