Asianajotoimisto Fiducius Oy

Tietoa Asianajotoimisto Fiducius Oy

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Asianajotoimisto Fiducius Oy on luonut 34 artikkelia.

Kiinteistönvälittäjällä on laaja selonottovelvollisuus

Os­tin vuonna 2011 en­siasun­toni 70­-lu­vun alussa ra­kenne­tus­ta ta­los­ta. Asunto­näy­tös­sä ky­selin kiin­teis­tön­vä­littä­jältä mahdol­li­ses­ta put­ki­re­montin tar­peesta lähi­tu­le­vai­suudes­sa. Hän sa­noi, ettei sel­lai­ses­ta ole teh­ty yh­tiös­sä pää­tös­tä ja viit­tasi isännöitsi­jän­to­dis­tuk­seen, jos­sa oli mainin­ta asunnossa teh­dys­tä kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta pari vuotta aiemmin. Tar­kas­tuk­sen si­säl­lös­tä tai ha­vainnoista ei ollut mi­tään sel­vi­tys­tä. Nyt yh­tiö­ko­kous päätti teettää put­ki­re­montin. Voinko vaa­tia tällä pe­rus­teel­la kor­vausta kiin­teis­tön­vä­littä­jäl­tä? […]

Ulosmittauskielloilla suojataan velallista

Ulosot­to­mies ulosmit­tasi ko­ko pankki­tilini tyh­jäk­si. Tilil­lä ol­leet ra­hat oli­vat ker­ty­nei­tä eläkkei­tä ja asumis­tu­kea. En ollut sai­raudes­tani joh­tuen eh­tinyt käyttää niitä vielä vuokra­ni maksuun ja muihin pa­kol­lisiin me­noi­hin. On­ko ulosot­to­miehen me­net­tely ollut lainmu­kais­ta ja voinko va­lit­taa ulosmit­tauspää­tök­ses­tä? […]

Valokuvaajan ja tilaajan oikeuksista

Ota­tin lap­ses­tani 1­-vuo­tis­ku­van va­lo­ku­vaamo­liik­keessä. Myöhemmin huoma­sin, että lap­seni ku­vas­ta oli teh­ty suu­ren­nos, joka oli esil­lä va­lo­ku­vaamon ik­ku­nas­sa sekä yri­tyk­sen net­tisi­vuil­la. Ymmärrän, että va­lo­ku­vaa­jalla on varmasti jot­kin teki­jän­oi­keudet ot­ta­miinsa ku­viin, mutta voi­ko ku­vaamo toi­mia näin il­man lu­paani? Entä saanko itse va­paasti käyttää ku­vaa il­man va­lo­ku­vaamon lu­paa? […]

Verosuunnittelua avioerossa

Avio­eron vuoksi olem­me ja­ka­massa yhteis­tä omai­suut­tam­me. Halu­aisin lunas­taa mie­heni osuu­den yhtei­sestä asun­nos­tam­me, mutta vero­seu­raa­muk­set mieti­tyttä­vät. Voi­daan­ko asia hoitaa siten, ettei va­rain­siirto­veroa tarvit­sisi mak­saa? […]

Kansainvälisen avioliiton ongelmista

Olem­me me­nos­sa nai­mi­siin tal­vella ma­rok­ko­lai­sen mie­heni kanssa. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu Krei­kas­sa, mut­ta muu­tamme yh­des­sä Suomeen asu­maan. Ha­luai­sin teh­dä avio­eh­don. Mi­ten asi­aan vai­kut­taa se, että tule­va puo­lisoni on ul­ko­maa­lai­nen ja mei­dät on vihit­ty ul­ko­mail­la? Mah­dol­li­ses­ti tu­lemme muutta­maan pois Suomes­ta tule­vai­suu­des­sa. Mitä muu­ta mi­nun tulisi ot­taa huomioon? […]

Avopuolison asema on heikompi kuin aviopuolison

Olen elä­nyt mieheni kanssa jo seit­semän vuotta avo­lii­tos­sa. Kum­mal­la­kaan meistä ei ole lap­sia. Muun mu­assa pe­ri­mysasi­oi­den vuoksi olemme mietti­neet nai­mi­siin me­noa, mutta on­ko se tar­peen? Olen kuullut uu­des­ta avo­liit­to­lais­ta, mutta en tie­dä, mitä se käy­tän­nös­sä mer­kit­see. Oli­siko mi­nun ase­ma­ni pie­nempitu­loi­sena osa­puo­lena tur­va­tumpi, jos oli­simme naimi­sis­sa? […]

Perunkirjoitus lesken jälkeen

Olemme sisa­rus­teni kans­sa te­ke­mäs­sä pe­run­kir­joi­tusta äidin jäl­keen. Isä on kuol­lut aiemmin, mut­ta osi­tusta tai pe­rin­nön­jakoa em­me ole äidin elä­essä teh­neet. Van­hemmil­lamme ei ollut avio­eh­toa. Olemme saa­neet risti­rii­taista tie­toa siitä, pi­tääkö nyt äidin pe­rukir­jassa il­moit­taa myös isän omaisuus ja mi­ten tämä teh­dään? […]

Mitä korvauksia pahoinpitelystä voi vaatia?

Tein viime talve­na ri­kosil­moi­tuksen pa­hoin­pite­lystä. Polii­sikuu­luste­luissa vaadin teki­jälle ran­gais­tusta ja pyy­sin, et­tä syyttä­jä ajaisi oikeu­den­käyn­nissä myös vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani. Nyt sain kärä­jäoi­keu­desta tie­don, ettei syyttä­jä pyyn­nöstä­ni huo­limat­ta aja vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani ja minun pitäisi toimit­taa vaa­timuk­seni kirjal­lisesti oikeu­teen. Miten vaa­timus­kirjel­mä laadi­taan ja mi­tä kor­vauk­sia voin yli­pää­tään vaa­tia? […]

Onko identiteettivarkaus rikos?

Sain ys­tä­vä­ni kaut­ta kuul­la, että olen jou­tu­nut iden­ti­teet­ti­var­kau­den uh­rik­si. Joku oli luo­nut so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pro­fii­lin, jossa hän esiin­tyy mi­nu­na käyt­tä­en muun muassa ni­me­äni ja Facebook-pro­fii­lis­ta­ni ko­pi­oi­tua va­lo­ku­vaa­ni. Voin­ko tehdä ri­kos­il­moi­tuk­sen vai mitä min­un pi­täi­si tehdä? Voinko vaatia tekijältä jotain korvausta? […]

Go to Top