Joka syksy tuhannet suomalaiset nuoret (ja vähän vanhemmatkin) jäävät kovasta työstään huolimatta ilman korkeakoulupaikkaa. Valtaosa oppilaitoksista valitsee uudet opiskelijansa erilaisilla pääsy- ja valintakokeilla. Mikäli pääsykoetulokset jäävät lähelle korkeakoulun asettamia pisterajoja, kannattaa tutkia olisiko pääsykoetuloksissa oikaistavaa.

Onko oikaisuvaatimuksesta apua?

Oppilaitoksilla on hyvin rajallinen aika tarkistaa hakijoidensa pääsykoevastaukset. Koska tarkistamisen tekevät ihmiset nopealla aikataululla, on aina inhimillisen erehdyksen riski olemassa. Hakijan turvaksi viranomaisia (oppilaitoksia) velvoittavat tietyt säännökset. Jokaisella hakijalla on esimerkiksi oikeus saattaa pääsykokeensa arvostelua koskeva asia riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tätä kutsutaan varsinaiseksi muutoksenhauksi, ja se tehdään valittamalla hallinto-oikeuteen.

Ennen valittamista hallinto-oikeuteen hakijan on kuitenkin vaadittava pääsykoetulostensa oikaisua suoraan oppilaitokselta itseltään tekemällä oikaisuvaatimus. Aika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 14 päivää pääsykoetulosten tiedoksisaamisesta.

Miten oikaisuvaatimus tehdään?

Hakijan tulee huomioida, että aika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on suhteellisen lyhyt. Oikaisuvaatimus tulee olla oikealla viranomaisella 14 päivän kuluessa pääsykoetulosten julkistamisesta. Lain mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisena. Hakijan tulee oikaisuvaatimuksessa yksilöidä se päätös, minkä oikaisua vaaditaan, ilmoitettava ne seikat, miltä osin pääsykoetulosta vaaditaan oikaistavaksi sekä perusteltava vaatimukset.

Miten oikaisuvaatimus kannattaa perustella?

Perusteluiden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Hakijan ei ole hedelmällistä vedota esimerkiksi siihen, että pääsykoetulokset jäivät vain vähän pisterajojen alapuolelle. Jotta oikaisuvaatimus voisi menestyä, on oppilaitoksen soveltamissa arvosteluperusteissa tullut olla joko selkeä virhe (esim. laskuvirhe yms.) tai arvostelu on muutoin ollut väärää tai epäoikeudenmukaista.

Oikaisuvaatimus menestyy esimerkiksi tilanteissa, joissa arvosteluperusteissa on pisteytetty asioita pääsykoekirjojen ulkopuolelta, vastauksille varattu vastaustila on ollut liian pieni arvosteluperusteissa edellytetyille asioille tai hakijan vastaus on jätetty pisteyttämättä vaikka se on ollut sisällöllisesti vastaava arvosteluperusteiden kanssa. Pääsykoetuloksia voidaan joutua oikaisemaan myös muista syistä.

Oikaisuvaatimuksen menestyminen pääsykoetuloksia koskevissa asioissa voi riippua myös siitä, minkä tieteenalan pääsykokeesta oikaisua vaaditaan. Esimerkiksi matemaattisissa aineissa kysymyksiin lienee usein vain yksi selvästi oikea vastausvaihtoehto. Oikeustieteessä taas on tavallista, että pisteytyksen ansaitseva oikea vastaus saattaa olla hyvinkin tulkinnanvarainen. Juuri tällöin on tärkeää, että oikaisuvaatimus osataan perustella hyvin.

Kannattaako oikaisuvaatimus tehdä itse?

Oikaisuvaatimus kannattanee useimmiten tehdä itse, sillä sen laatimiseen ei ole mahdollista saada yksityistä lakimiesapua valtion varoin kustannettavalla oikeusavulla. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä valitettaessa voi asiaan hakea ja saada maksutonta oikeusapua valtion varoin yksityiselle lakimiehelle.

Älä kos­kaan tyy­dy vir­heel­li­seen vi­ran­o­mai­sen pää­tök­seen. Oi­kai­su­vaa­ti­mus ja muu­tok­sen­ha­ku tur­vaa­vat oi­ke­uk­si­a­si!