Myyjä on aina vastuussa vaarallisesta tuotteesta

Ostin kaupasta puhelimen, joka toimi normaalisti noin viikon ajan. Pian puhelimen akku alkoi kuitenkin reistailla: se kuumeni normaalissa käytössä polttavan kuumaksi eikä täyteen ladattunakaan pitänyt virtaa tuntia kauempaa. En ollut vielä ehtinyt valittaa viasta myyjälle, kun puhelin eräänä päivänä syttyi itsestään palamaan sängylläni. Myyjä ei suostunut korvaamaan puhelinta eikä pilalle palaneita lakanoita. Hän väitti, että minun olisi tullut reklamoida heti, [...]

Autopaikat tulee jakaa tasapuolisesti

Taloyhtiössäni on riitaa autopaikoista. Henkilö, joka ei omista autoa, varaa autopaikkaa jopa vuosia vieraitaan varten. Autopaikkajonossa ei pääse eteenpäin ollenkaan, sillä ihmiset panttaavat paikkoja jopa kymmenen vuotta. Oman asuntoni myynti kaatui siihen, ettei minulla ollut autopaikkaa. Olen ollut osakkaana kyseisessä taloyhtiössä jo vuosia eikä autopaikka-asiaa ole kertaakaan käsitelty yhtiökokouksessa. Mitä asialle voisi tehdä? […]

Kiinteistön myyjän virhevastuusta voidaan sopia

Ostimme omakotitalokiinteistön, missä paljastui virheitä kaupan jälkeen. Sovimme myyjien kanssa virheiden kertakaikkisesta korvauksesta ehdoin, että osapuolilla ei ole enää mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan. Nyt on kuitenkin ilmennyt uusia vikoja. Voiko näistä enää vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta? Maakaarihan edellyttää, että tällaisen vastuunrajoituksen tulee olla yksilöity. […]

Vuokralaisen vahingon­korvaus­velvollisuudesta

Mi­nul­la on ollut si­joi­tusasun­to, jota olen vuokrannut eräälle henki­löl­le. Hän jätti vuokransa maksa­matta, mis­tä syystä olen pur­ka­nut hä­nen tois­taiseksi voimassa­ol­leen vuokra­so­pi­muksen­sa. So­pi­muksen pu­rus­ta huo­li­matta hän ei suostu­nut muuttamaan pois asunnosta il­man hää­töä. Häädön jäl­keen asunto oli tyh­jil­lään rei­lun kuukauden, kunnes on­nis­tuin saamaan uu­den vuokra­lai­sen. Voinko vaa­tia va­hin­gonkor­vausta me­netetys­tä vuokra­tu­los­ta – mis­tä läh­tien ja mi­hin as­ti? […]

Kiinteistönvälittäjällä on laaja selonottovelvollisuus

Os­tin vuonna 2011 en­siasun­toni 70­-lu­vun alussa ra­kenne­tus­ta ta­los­ta. Asunto­näy­tös­sä ky­selin kiin­teis­tön­vä­littä­jältä mahdol­li­ses­ta put­ki­re­montin tar­peesta lähi­tu­le­vai­suudes­sa. Hän sa­noi, ettei sel­lai­ses­ta ole teh­ty yh­tiös­sä pää­tös­tä ja viit­tasi isännöitsi­jän­to­dis­tuk­seen, jos­sa oli mainin­ta asunnossa teh­dys­tä kun­to­tar­kas­tuk­ses­ta pari vuotta aiemmin. Tar­kas­tuk­sen si­säl­lös­tä tai ha­vainnoista ei ollut mi­tään sel­vi­tys­tä. Nyt yh­tiö­ko­kous päätti teettää put­ki­re­montin. Voinko vaa­tia tällä pe­rus­teel­la kor­vausta kiin­teis­tön­vä­littä­jäl­tä? […]

Rakennusvirheet ja vastuut

Kiinteistö- ja muissa asuntokauppariidoissa on usein kysymys siitä, kuka vastaa kiinteistöllä olevan rakennuksen tai asunnon vioista tai puutteellisuuksista sekä niiden aiheuttamista vahingoista. Tyypillisiä vikoja ovat erityisesti home- ja muut kosteusvauriot, mutta myös muut rakennusvirheet kuten puutteellisuudet perustuksissa tai eristyksissä ovat suhteellisen yleisiä. […]

Go to Top