Avioehto

Fiducius > Avioehto

Osituksen esisopimus

Haluaisimme tulevan puolisoni kanssa tehdä sellaisen avioehdon, että mahdollisessa avioerossa puolisoni saisi yhteisestä kodistamme esimerkiksi neljäsosan. Näin siis siinä tilanteessa, että hän omistaisi asunnosta vähemmän kuin tuon neljäsosan. Jos hän taas omistaisi suuremman osan, saisi hän pitää koko omistusosuutensa. Miten tällainen ehto tehdään? […]

2016-12-14T21:29:46+02:00Avioehto|

Kansainvälisen avioliiton ongelmista

Olem­me me­nos­sa nai­mi­siin tal­vella ma­rok­ko­lai­sen mie­heni kanssa. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu Krei­kas­sa, mut­ta muu­tamme yh­des­sä Suomeen asu­maan. Ha­luai­sin teh­dä avio­eh­don. Mi­ten asi­aan vai­kut­taa se, että tule­va puo­lisoni on ul­ko­maa­lai­nen ja mei­dät on vihit­ty ul­ko­mail­la? Mah­dol­li­ses­ti tu­lemme muutta­maan pois Suomes­ta tule­vai­suu­des­sa. Mitä muu­ta mi­nun tulisi ot­taa huomioon? […]

Avioehto pähkinänkuoressa

Avioliiton solmiminen saa aikaan lukuisia oikeusvaikutuksia, joista keskeisimmät liittyvät puolisoiden varallisuussuhteisiin. Lain olettamana on, että kummallakin puolisolla on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta avioeron tai puolison kuoleman johdosta toimitettavassa osituksessa. Avioehtosopimuksella puolisot voivat kuitenkin poistaa tai rajoittaa avio-oikeuttaan toistensa omaisuuteen. Avioliittolaissa on tyhjentävästi säännelty niistä tavoista, joilla puolisot voivat avio-oikeuttaan rajoittaa. […]

Onko avioehdon muuttaminen ositusta varten veronkiertoa?

Kun puolisoiden omaisuus avioliiton purkauduttua jaetaan eli ositetaan tai erotellaan, voi tässä yhteydessä tapahtuviin luovutuksiin liittyä veroseuraamuksia. Yleensä kyseeseen tulee varainsiirtoverotus, joka koskee esimerkiksi asunnon luovutusta. Avioehtosopimuksen tekemisellä, muuttamisella tai purkamisella pelkästään ositusta varten saattavat eroavat puolisot pyrkiä välttämään veroja – laillisesti tai laittomasti. […]

Go to Top