Ositus

Fiducius > Ositus

Verosuunnittelua avioerossa

Avio­eron vuoksi olem­me ja­ka­massa yhteis­tä omai­suut­tam­me. Halu­aisin lunas­taa mie­heni osuu­den yhtei­sestä asun­nos­tam­me, mutta vero­seu­raa­muk­set mieti­tyttä­vät. Voi­daan­ko asia hoitaa siten, ettei va­rain­siirto­veroa tarvit­sisi mak­saa? […]

Avopuolison asema on heikompi kuin aviopuolison

Olen elä­nyt mieheni kanssa jo seit­semän vuotta avo­lii­tos­sa. Kum­mal­la­kaan meistä ei ole lap­sia. Muun mu­assa pe­ri­mysasi­oi­den vuoksi olemme mietti­neet nai­mi­siin me­noa, mutta on­ko se tar­peen? Olen kuullut uu­des­ta avo­liit­to­lais­ta, mutta en tie­dä, mitä se käy­tän­nös­sä mer­kit­see. Oli­siko mi­nun ase­ma­ni pie­nempitu­loi­sena osa­puo­lena tur­va­tumpi, jos oli­simme naimi­sis­sa? […]

Kuolinpesän asunto ja luovutusvoittoverotus

Isämme kuoli noin 10 vuotta sitten. Perin­nön­jakoa tai osi­tusta emme kos­kaan teh­neet, vaan äi­timme jäi leske­nä asu­maan isämme nimis­sä ole­vaan asun­toon. Nyt äi­timme on muut­tanut hoito­kotiin, ja ha­luai­sim­me si­sarus­teni kans­sa myy­dä asun­non. Jou­dum­meko mak­sa­maan myyn­tivoit­tove­roa ja miten sen määrä laske­taan? […]

Osituksen sovittelu

Meillä on mie­heni kans­sa avio­-oi­keu­den täy­delli­sesti pois­sulke­va avio­ehto. Olen koko avio­liit­tom­me ajan ollut koto­na ja hoita­nut yhtei­siä lapsi­am­me, kun mie­heni on tehnyt uraa ja hank­kinut varal­lisuut­ta. Jään­kö avio­eron jäl­keen puille pal­jaille? […]

Onko avioehdon muuttaminen ositusta varten veronkiertoa?

Kun puolisoiden omaisuus avioliiton purkauduttua jaetaan eli ositetaan tai erotellaan, voi tässä yhteydessä tapahtuviin luovutuksiin liittyä veroseuraamuksia. Yleensä kyseeseen tulee varainsiirtoverotus, joka koskee esimerkiksi asunnon luovutusta. Avioehtosopimuksen tekemisellä, muuttamisella tai purkamisella pelkästään ositusta varten saattavat eroavat puolisot pyrkiä välttämään veroja – laillisesti tai laittomasti. […]

5 syytä, miksi ositussopimus kannattaa tehdä heti

Vaikka ositus ei si­nänsä ole pakol­linen, on se kui­tenkin erit­täin suosi­telta­vaa tehdä pian osi­tuspe­rus­teen (= avio­ero tai toisen puoli­son kuo­lema) syn­nyt­tyä. Yleen­sä osi­tuk­sen toi­mit­tami­nen jou­tui­sasti ja siitä asi­an­mu­kaisen osi­tuskir­jan laati­minen on kum­man­kin osa­puo­len in­tres­sissä. […]

Go to Top