Luulin olevani aviopuolisoni lapsen isä, mutta jälkeenpäin onkin käynyt ilmi, että luultavasti oikea biologinen isä on joku muu. Mitä keinoja minulla on mahdollisesti käytettävissäni isyyden kumoamiseksi?

Avioliittoon perustuva isyysolettama on mahdollista kumota, jos saadaan selvitetyksi, että äiti on ollut toisen miehen kanssa sukupuoliyhdynnässä tai toisen miehen siittiöitä on käytetty äidin hedelmöittämiseen ja pidetään todistettuna, että lapsi on siitetty silloin. Aviomiehen isyys voidaan kumota myös, jos lapsen periytyvien ominaisuuksien tai muiden seikkojen perusteella voidaan todeta, ettei kyseinen mies ole lapsen isä.

Tuomioistuimen tulee vahvistaa, ettei aviomies ole lapsen isä, jos lapsi on siitetty ennen avioliiton solmimista tai aikana, jolloin puolisot ovat asuneet erillään. Aviomiehen isyyttä ei kuitenkaan kumota, mikäli saatetaan todennäköiseksi, että puolisot ovat olleet sukupuoliyhdynnässä keskenään aikana, jolloin lapsi siitettiin. Isyyttä ei myöskään kumota, jos lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidossa ja aviomies on antanut suostumuksensa hedelmöityshoidon antamiseen.

Oikeus ajaa kannetta isyyden kumoamiseksi on aviomiehellä, äidillä ja lapsella. Kanne tulee laittaa vireille siinä käräjäoikeudessa, jossa lapsen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee. Äidin tai aviomiehen on nostettava kanne kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Tämän määräajan jälkeen kanne voidaan nostaa vain, jos kannetta ei ole voitu nostaa aikaisemmin laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi. Sitä vastoin lapsi voi nostaa kanteen milloin tahansa täytettyään 15 vuotta sillä edellytyksellä, että ainakin toinen vanhemmista elää.

Aviomiehen isyys voidaan kumota paitsi isyyden kumoamista koskevalla tuomioistuimen antamalla ratkaisulla, myös tunnustamalla aviolapsen isyys. Toisin kuin isyyden kumoamista koskeva kanne, isyyden kumoaminen tunnustamalla ei ole sidottu erityiseen määräaikaan. Toisen miehen isyyden tunnustaminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan, jos lapsen äiti ja aviomies hyväksyvät tunnustamisen. Lisäksi, jos lapsi on jo täyttänyt 15 vuotta, tarvitaan tunnustamiselle myös hänen hyväksyntänsä.

Kysyjän tapauksessa isyys voidaan kumota edellä mainitun mukaisesti joko tuomioistuimen päätöksellä tai siten, että toinen mies tunnustaa lapsen omakseen. Kysyjän on mahdollista esimerkiksi nostaa itse kanne käräjäoikeudessa, jos kahden vuoden määräaika ei ole vielä ehtinyt kulua umpeen. Sitä vastoin muilla henkilöillä, kuten miehellä, joka katsoo olevansa lapsen isä, ei ole oikeutta nostaa kannetta.