Yhdyskuntapalvelua vai vankeutta?

Minut on tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Aion valittaa tuomiosta, sillä haluaisin suorittaa rangaistuksen yhdyskuntapalveluna. Olen jo kaksi kertaa aikaisemmin ollut yhdyskuntapalvelussa. Onko tämä este vielä uudelle yhdyskuntapalvelukselle? […]

2017-02-14T15:15:04+02:00Rikosoikeus|

Väkivalta ei kuulu pelikentälle

Juoksin jalkapallopelissä kohti maalia ja syötin pallon eteenpäin joukkuekaverilleni. Syöttämisen jälkeen vastustajan pelaaja tuli juosten minua kohden ja tönäisi minut suoraan maahan. Maassa maatessani hän vielä potkaisi minua vatsaan. Olisiko minun syytä tehdä rikosilmoitus tästä? […]

2017-03-08T12:07:40+02:00Rikosoikeus|

Vähäisiä rikoksia voidaan sovitella

Poliisi epäilee minua lievästä pahoinpitelystä sekä vahingonteosta. Tänään poliisista soitettiin minulle ja kerrottiin, mitä rikosoikeudellisia seuraamuksia minulle voi seurata. Vaihtoehtona poliisimies ehdotti sovittelua, joka olisi kuulemma maksutonkin. Mikä on sovittelu? Pitäisikö minun suostua sovitteluun? Mitä etuja tästä minulle olisi? […]

2017-03-08T13:16:38+02:00Rikosoikeus|

Ravintolalla ei ole oikeutta syrjiä

Olen ase­pal­ve­lus­ta suo­rit­tava va­rusmies. Olin vii­me vii­kon­lop­pu­na tu­los­sa vii­kon­lop­pu­va­pail­le ja odotta­es­sani ys­tä­vääni kes­kus­tas­sa ajattelin käydä oluella lä­hei­ses­sä ra­vin­to­las­sa. Portsari ei päästä­nyt mi­nua si­sään ra­vin­to­laan, vaan to­tesi vain: ”Emme ota si­sään va­rusmiehiä”. Olin täy­sin sel­vin päin, yk­sin ja pal­ve­lusasu­ni­kin oli täy­sin moitteetto­massa kunnos­sa. Eikö tä­mä ole syr­jin­tää? […]

Mikä on kunnian hinta?

En­ti­nen työ­ka­ve­rini on jul­kaissut mi­nus­ta val­heellisia ja hal­ven­ta­via väit­teitä useita ker­toja sekä omallaan että mi­nun Fa­ce­book­pro­fiili­ni ”seinäl­lä”. Tein asi­asta ri­kosilmoi­tuk­sen, vaadin ran­gais­tus­ta ja va­hin­gonkor­vausta, ja nyt kä­rä­jä­oi­keudes­ta pyyde­tään il­moitta­maan kir­jalli­sesti kor­vausvaa­ti­mus. Minkä ver­ran kor­vausta kunni­an­loukkauksen pe­rus­teel­la voi tai kannat­taa vaa­tia? […]

Mitä korvauksia pahoinpitelystä voi vaatia?

Tein viime talve­na ri­kosil­moi­tuksen pa­hoin­pite­lystä. Polii­sikuu­luste­luissa vaadin teki­jälle ran­gais­tusta ja pyy­sin, et­tä syyttä­jä ajaisi oikeu­den­käyn­nissä myös vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani. Nyt sain kärä­jäoi­keu­desta tie­don, ettei syyttä­jä pyyn­nöstä­ni huo­limat­ta aja vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani ja minun pitäisi toimit­taa vaa­timuk­seni kirjal­lisesti oikeu­teen. Miten vaa­timus­kirjel­mä laadi­taan ja mi­tä kor­vauk­sia voin yli­pää­tään vaa­tia? […]

Onko identiteettivarkaus rikos?

Sain ys­tä­vä­ni kaut­ta kuul­la, että olen jou­tu­nut iden­ti­teet­ti­var­kau­den uh­rik­si. Joku oli luo­nut so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pro­fii­lin, jossa hän esiin­tyy mi­nu­na käyt­tä­en muun muassa ni­me­äni ja Facebook-pro­fii­lis­ta­ni ko­pi­oi­tua va­lo­ku­vaa­ni. Voin­ko tehdä ri­kos­il­moi­tuk­sen vai mitä min­un pi­täi­si tehdä? Voinko vaatia tekijältä jotain korvausta? […]

Go to Top