Pahoinpitely

Fiducius > Pahoinpitely

Rikosasian asianomistaja voi saada korvauksen oikeudenkäyntikuluilleen

Olen joutunut pahoinpitelyn uhriksi ja tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan ja olen saanut kutsun kuulusteluihin. Voidaanko oikeudenkäyntikuluni korvata esimerkiksi valtion varoista? Entä milloin minun kannattaisi kääntyä asiassa lakimiehen puoleen ja esittää vahingonkorvausvaatimukseni? Henkilöä, johon rikos on välittömästi kohdistunut, ja jolla on tämän perusteella oikeus vaatia rikoksesta rangaistusta ja vahingonkorvausta, kutsutaan asianomistajaksi. Asianomistajalla on oikeus osallistua esitutkintaan sekä [...]

Mitä korvauksia pahoinpitelystä voi vaatia?

Tein viime talve­na ri­kosil­moi­tuksen pa­hoin­pite­lystä. Polii­sikuu­luste­luissa vaadin teki­jälle ran­gais­tusta ja pyy­sin, et­tä syyttä­jä ajaisi oikeu­den­käyn­nissä myös vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani. Nyt sain kärä­jäoi­keu­desta tie­don, ettei syyttä­jä pyyn­nöstä­ni huo­limat­ta aja vahin­gon­kor­vaus­vaa­timus­tani ja minun pitäisi toimit­taa vaa­timuk­seni kirjal­lisesti oikeu­teen. Miten vaa­timus­kirjel­mä laadi­taan ja mi­tä kor­vauk­sia voin yli­pää­tään vaa­tia? […]

Go to Top