Olen asianomistajana pahoinpitelyasiassa ja haluaisin vaatia tekijältä korvauksia muun muassa kivusta ja särystä. Voinko joutua korvaamaan syytetyn oikeudenkäyntikuluja, jos häviänkin jutun?

Rikoksen uhrin eli asianomistajan oikeudenkäyntikulukorvausvastuu riippuu siitä, onko asianomistaja vain yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut lisäksi vahingonkorvausta, vai ajaako hän syytettä yksin. On mahdollista, että syyttäjä ajaa syytteen ohella myös asianomistajan vahingonkorvausvaatimusta, mutta jos vahingonvaatimuksen ajamisesta aiheutuu olennaista haittaa tai se on ilmeisen perusteeton, ei syyttäjällä tällaista velvollisuutta ole.

Yhtyessään syyttäjän syytteeseen asianomistaja vastaa vain puhevaltansa käyttämisestä aiheutuvista kuluista. Samalla tavoin kuin riitajutun voittanut asianosainen, syyttäjän syytteeseen yhtynyt asianomistaja on lähtökohtaisesti oikeutettu saamaan täysimääräisen korvauksen kuluistaan vastaajalta, jos syyte tulee hyväksytyksi. Jos taas syyte ja/tai mahdolliset yksityisoikeudelliset vaatimukset, tässä tapauksessa vahingonkorvausvaatimukset, tulevat hylätyiksi, on asianomistaja velvoitettu korvaamaan syytetylle ainoastaan ne lisäkustannukset, jotka ovat mahdollisesti aiheutuneet asianomistajan omista toimenpiteistään oikeudenkäynnissä. Lisäkustannuksia voi aiheutua esimerkiksi asianomistajan esittämästä lisätodistelusta.

Jos asianomistaja ajaa syytettä yksin ja häviää asian, on hän velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut omien oikeudenkäyntikulujen lisäksi. Näihin kuuluvat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta koituneet kustannukset. Lisäksi korvattavaksi tulevat korvaukset oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvät menetykset. Kuitenkin, jos katsotaan, että hävinneen asianomistajan velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut on kohtuutonta ottaen huomioon oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys, tuomioistuin voi alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää. Jos asianomistajan syyte tulee hyväksytyksi, on hän oikeutettu vastaavasti saamaan korvauksen oikeudenkäyntikuluista vastaajalta.

Tiivistetysti voidaan todeta, että tapauksissa, joissa asianomistaja on ainoastaan yhtynyt syyttäjän ajamaan syytteeseen, ei asianomistaja vastaa syytetyn kuluista, lukuun ottamatta niitä harvinaisia poikkeustapauksia, joissa asianomistaja on aiheuttanut syytetylle lisäkustannuksia omalla toiminnallaan.