Minulla on valtakirja ulkomailla asuvalta veljeltäni kuolinpesän asioiden hoitamista varten. Olen itse estynyt hoitamasta yhtä asiaa ja mietin, onko minun mahdollista itse edelleenvaltuuttaa joku toinen tilalleni?

Valtuutukseen liittyvän henkilökohtaisen ulottuvuuden mukaan kukaan muu ei pääsääntöisesti voi toimia pätevästi tietylle henkilölle annetun valtuutuksen perusteella. Eräissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että valtuutettu voi pätevästi valtuuttaa toisen henkilön toimimaan puolestaan valtuutetun tehtävässä. Valtuutuksen siirtäminen toiselle merkitsee sitä, että edustuvalta siirtyy siirtäjältä siirronsaajalle. Tällöin myös siirronsaajan ja päämiehen välille syntyy toimeksiantosuhde.

Valtuutuksen siirtämisen edellytyksenä on, että päämies on antanut suostumuksensa valtuutuksen siirtoon. Valtuutuksen siirtäminen voi olla mahdollista ensiksikin silloin, kun valtakirja itsessään perustaa edustusvallan asiakirjan haltijalle. Tällöin valtakirjan nojalla voi pätevästi toimia se, jonka hallussa valtakirja on.

Toiseksi valtakirjan siirto voidaan toteuttaa niin, että valtuuttaja oikeuttaa valtuutetun siirtämään valtuutuksen toiselle henkilölle. Tämä on mahdollista silloin, kun siirtokelpoisuus on hyväksytty valtakirjassa. Siirtokelpoisuus voi ilmetä esimerkiksi valtakirjan avoimesta muodosta tai valtakirjaan sisällytetystä niin kutsutusta määrännäislausekkeesta. Esimerkkinä voidaan mainita lauseke, jolla valtakirja on annettu ”Minna Meikäläiselle tai hänen määräämälleen”. Valtuutukseen liitetty määrännäislauseke ”tai hänen määräämälleen” osoittaa, että valtuutus on siirtokelpoinen.

Valtuutusta ei voida siirtää, jos määrännäislauseke puuttuu tai valtuutuksen voidaan muutoin ulkoapäin havaita olevan henkilökohtainen. Valtuutuksen siirtäminen on kielletty erityisesti silloin, kun valtuutetun toiminnalta edellytetään erityistä harkintaa liittyen esimerkiksi pätevän oikeustoimen sisältöön. Tällaisessa tapauksessa siirron saajalla ei ole oikeutta toimia päämiehen nimissä. Poikkeuksena voidaan mainita kuitenkin tilanne, jossa olosuhteet antavat aihetta olettaa, että päämies ei ole kiinnittänyt huomiota oikeustoimen suorittajaan. Tällaisessa tapauksessa valtuutuksen siirto voi olla mahdollinen.

Kysyjän tulisi edellä mainitun nojalla selvittää, sisältääkö valtakirja merkkejä siitä, että valtuuttaja on antanut valtuutetulle oikeuden valtuutuksen siirtoon. On kuitenkin muistettava, että jos valtuutuksen siirto tulee kyseeseen ja valtuutettu asettaa toisen henkilön tekemään tehtävän puolestaan, valtuutuksen alkuperäinen saaja vastaa käyttämänsä uuden valtuutetun menettelystä kuin omastaan.