Olimme asuneet avopuolisoni kanssa usean vuosikymmenen ajan yksin hänen omistamassaan asunnossa. Avomieheni menehtyi pari kuukautta sitten, ja nyt perikunta haluaa häätää minut asunnosta. Onko minulla mitään oikeutta jäädä asumaan asuntoon?

Jos perittävä ei ole testamentilla määrännyt avopuolisolleen oikeutta saada asunto omistukseensa tai hallintaansa, ei avoleskellä pääsääntöisesti ole oikeutta jäädä asuntoon vastoin kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Avoleskellä ei siten ole vastaavaa oikeutta kuin avioleskellä pitää vainajan omistamaa, puolisoiden yhteisenä käyttämää asuntoa jakamattomana hallinnassaan.

Riippuen siitä, onko kysyjä maksanut vuokraa avomiehelleen hänen asunnossaan asumisesta, voitaisiin myös katsoa, että kysyjän ja hänen avomiehensä välille oli syntynyt vuokrasopimussuhde. Koska kuolema ei pääsääntöisesti lakkauta sopimussuhteita, joissa vainaja on ollut osallisena, siirtyvät vainajan sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet hänen kuolinpesälleen. Tällöin katsotaan, että niin kauan kuin kuolinpesä pysyy jakamattomana, sitoo vuokrasopimus kuolinpesää.

Avoleski voi kuitenkin saada jäämistön varoista avustusta, jos hänen toimeentulonsa on heikentynyt avopuolisonsa kuoleman vuoksi ja avustus on täten tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Tällöin huomioon otetaan avolesken mahdollisuudet turvata oma toimeentulonsa varallisuudellaan sekä ansio- ja muilla tuloillaan. Lisäksi huomioon otetaan avolesken ikä, parisuhteen kesto sekä muut näihin verrattavat seikat. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että avopuolisot ovat asuneet yhdessä viisi vuotta tai heillä on ollut yhteinen lapsi. Avustus voidaan antaa rahana, muuna omaisuutena tai käyttöoikeutena omaisuuteen. Avustus voitaisiin kysymyksen kysyjän tapauksessa antaa esimerkiksi määräaikaisena käyttöoikeutena avopuolisoiden yhteisenä kotina käyttämään asuntoon.

Mikään ei tietenkään estä sitä, että avoleski voisi sopia kuolinpesän kanssa vuokrasopimuksen. Silloin, kun kuolinpesä on osakkaiden yhteishallinnossa, tulee vuokralaisen kuitenkin varmistaa, että jokainen kuolinpesän osakkaista allekirjoittaa vuokrasopimuksen tai on antanut suostumuksensa asunnon vuokraamiseen valtakirjan muodossa kuolinpesän asioita hoitamaan valitulle henkilölle.

Avoliitossa elävien henkilöiden on suositeltavaa laatia testamentti sen takaamiseksi, että pidempään elävä saa jäädä asumaan avopuolisoiden yhteisenä kotina käyttämäänsä asuntoon. Ilman testamenttimääräystä voi avolesken asema jäädä varsin turvattomaksi.