Asianajotoimisto Fiduciuksen internetsivujen käyttöehdot

Yleistä Asianajotoimisto Fiduciuksen internetsivujen käyttämisestä

Tervetuloa Asianajotoimisto Fiducius Oy:n (jäljempänä ”Fiducius”) internetsivustolle. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen tämän internetsivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttämistä. Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, Sivuston käyttäminen on sinulta kielletty. Käyttöehtojen hyväksyminen saa aikaan sopimuksen Fiduciuksen ja käyttäjän välille näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi käyttää tätä Sivustoa vain informatiivisiin tarkoituksiin. Fiducius myöntää käyttäjälle vain rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa (jäljempänä ”Aineisto”). Käyttäjä saa tarkastella Sivustoa ja Aineistoa vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämän käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijän- ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Aineiston muun henkilön käyttöön, kyseisen henkilön on ensin hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Jos kyseinen henkilö ei hyväksy näitä käyttöehtoja, Aineistoa ei saa luovuttaa hänelle. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia Sivustolla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja sovellettavien lakien ja muiden säännösten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Fiduciuksen edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen millään tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoa, (e) lainvastaisiin toimiin, (f) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluita oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen tai (g) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa. Fiducius pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden sitoumusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa Fiduciuksen ja kaikki sen toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän Sivuston käytöstä.

Käyttäjän tuottama aineisto

Käyttäjän voi olla mahdollista tuottaa itse aineistoa Sivustolla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen tuottama aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus antaa tuottamansa aineisto julkaistavaksi. Käyttäjän tuottama aineisto ei saa olla ketään millään tavalla loukkaavaa tai herjaavaa. Sivustoa ei saa käyttää käyttäjän kaupallista toimintaa varten. Fiduciuksella on aina oikeus harkintansa mukaan poistaa kokonaan tai osittain käyttäjän tuottama aineisto.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki käyttäjän tuottamaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, mukaan lukien muokkaus- ja edelleenluovutusoikeudet, siirtyvät Fiduciukselle. Fiduciuksella on oikeus käyttää käyttäjän tuottamaa aineistoa vapaasti sopivaksi katsomallaan tavalla (muun muassa markkinointitarkoituksiin) korvauksetta ilman erillistä ilmoitusta ja luovuttamatta käyttäjän nimeä tai muita tietoja. Fiducius pidättää kaikki oikeudet sivuilla olevaan aineistoon, eikä käyttäjälle myönnetä mitään muita oikeuksia kuin näissä käyttäjäehdoissa nimenomaisesti mainittu rajoitettu käyttöoikeus.

Tietoturva

Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta suhteettoman paljon, tai (c) häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmia ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoon.

Immateriaalioikeudet

Tämän Sivuston ja Aineiston tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja -sopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan maailmanlaajuisesti kaikkia tekijänoikeuslakeja tätä Sivustoa käyttäessään ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin.

Kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Fiduciukselle tai sen yhteistyötahoille. Fiducius ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Linkit ulkopuolisiin internetsivustoihin

Fiducius saattaa sisällyttää Sivustoon linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin internetsivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tältä Sivustolta. Fiducius ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Sivustojen sisältöä, eikä Fiducius vastaa ulkopuolisten internetsivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan.

Muutokset

Fiducius pidättää oikeuden muuttaa ja muokata näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustolla. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttumisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Fiduciuksella on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tämän Sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Sivustoon ja Aineistoon sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, Sivuston toiminnot mukaan lukien. Fiduciuksella on lisäksi oikeus rajoittaa Sivuston osien tai koko Sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Fiduciuksella on perustellusta syystä oikeus irtisanoa Sivuston käyttöön liittyen myöntämänsä käyttöoikeudet milloin tahansa.

Vastuunrajoitus

Fiducius tekee parhaansa, että Sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fiducius ei vastaa Sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Fiducius ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta. Fiducius ei takaa Aineiston täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Sivustoa tai Aineistoa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan juridisena kannanottona. Käyttäjän tulee kääntyä juristin puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

Fiducius ei anna mitään takuita Sivuston suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy sen, että Fiducius ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Fiducius ei takaa, ettei tämä Sivusto tai Sivustoa ylläpitävät internetpalvelimet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Fiducius ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Fiducius ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttäjäehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Fiduciukselle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fiducius ei myöskään ole vastuussa tämän Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä.

Joka tapauksessa Fiduciuksen vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.