Suosiolahja ja lakiosan täydennys

Olemme ve­li­puo­leni kanssa ja­ka­massa isä­vai­naamme kuo­lin­pe­sää. Isämme oli muutta­es­saan hoi­to­ko­tiin myynyt osa­ke­huoneistonsa ve­li­puo­leni lap­sille il­meiseen ali­hin­taan. Kä­sit­tääkseni ve­li­puo­leni lap­set maksoi­vat kaupan joh­dos­ta lah­ja­ve­roa­kin. Kauppakir­jas­sa oli mainin­ta sii­tä, ettei kauppaa ole kat­sot­tava en­nakko­pe­rin­nök­si. Nyt kuo­lin­pe­säs­sä ei ole juu­ri­kaan jaet­ta­vaa, mutta voinko jo­ten­kin ve­dota tuo­hon ali­hin­tai­seen kauppaan ve­li­puo­leni en­nakko­pe­rin­tönä saa­dak­seni la­kiosani? […]

Kuolinpesän asunto ja luovutusvoittoverotus

Isämme kuoli noin 10 vuotta sitten. Perin­nön­jakoa tai osi­tusta emme kos­kaan teh­neet, vaan äi­timme jäi leske­nä asu­maan isämme nimis­sä ole­vaan asun­toon. Nyt äi­timme on muut­tanut hoito­kotiin, ja ha­luai­sim­me si­sarus­teni kans­sa myy­dä asun­non. Jou­dum­meko mak­sa­maan myyn­tivoit­tove­roa ja miten sen määrä laske­taan? […]

Go to Top